دکترعباس فتاحی

معاون اداری و مالی

مرتبه علمی

 • استادیار

تحصیلات

 • دکتری مهندسی برق

سوابق اجرایی

 • رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل  1400 ← تا زمان حال
شرح وظایف معاونت اداری و مالی:
 • ابلاغ کلیه مصوبات مقررات و آیین¬نامه¬های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
 • تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل¬ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب
 • نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها
 • ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه درخصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر
 • پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت¬های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه
 • همکاری با سایر معاونت¬ها جهت حسن اجرای اهداف، وظایف و برنامه¬های دانشگاه
 • اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، پشتیبانی و مالی دانشگاه مطابق با مصوبات، مقررات و آیین¬نامه¬های مربوط
 • رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روش¬های کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت¬های مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشگاه 
 • نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل دانشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هیأت امنا
 • تعیین وضعیت موجود دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصت¬ها و تهدایدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقاء به وضعیت مطلوب با هماهنگی واحدهای ذیربط دانشگاه
 • تشکیل کمیته تدوین روش‌های اجرایی به منظور بهینه‌سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونت‌های دانشگاه
 • استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارش مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخش¬های مختلف دانشگاه
 • شرکت در جلسات و کمیسیون‌ها جهت تصمیم‌گیری در مورد مسائل مختلف مالی و اداری دانشگاه
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه
fatahi@hut.ac.ir
08138380420
adminvice@hut.ac.ir
حسین مجیدی
مسئول دفتر
تلفن: 08138380420 | 08138411554