فرهاد حسن زاده
مدیر اداری
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
تلفن تماس :8411571-0813

زیر مجموعه

 • اداره کارگزینی و رفاه
 • اداره دبیرخانه مرکزی
 • اداره امور عمومی
 • اداره تدارکات و انبار
مدیریت امور اداری دانشگاه صنعتی همدان از نظر ساختار سازمانی از مدیریت های معاونت اداری و مالی دانشگاه صنعتی همدان و  دارای شرح وظایف ذیل است:
 •     اجراي سياست ها و خط مشي‌هاي دانشگاه در زمينه هاي مربوط به امور اداري ، استخدامي و پشتيبان     
 • -    نظارت بر حسن انجام فعاليتهاي واحدهاي تابعه . 
 • -    مطالعه و بررسي و همكاري با مدیریت برنامه ریزی، بودجه، بهره وری و تحول در امر طبقه‌بندي مشاغل كاركنان.
 • -    تشخيص و تعيين رشته شغلي پست‌هاي سازماني دانشگاه با توجه به طرحهاي طبقه‌بندي مشاغل.
 • -    تهيه و تنظيم آيين نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي  اداري لازم جهت ارائه به مقامات ذي‌ربط براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به كليه واحدها پس از تاييد . 
 • -    مراقبت در اجراي مقررات انضباطي و رسيدگي به تخلفات كاركنان و ارجاع مراتب به هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري .
 • -    مطالعه و بررسي رسته هاي شغلي مشاغل دانشگاهي و ارائه نظرات و پيشنهادات اصلاحي به مراجع ذي‌ربط با همكاري مديريت برنامه ریزی، بودجه، بهره وری و تحول اداری
 • -    ايجاد و نگهداري بانك اطلاعاتي پرسنلي و سوابق خدمتي و اداري كليه پرسنل دانشگاه . 
 • -    برنامه ريزي در جهت تامين نيروي انساني مورد نياز دانشگاه و ارائه طرحها و پيشنهادهاي لازم و همچنين انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هيأت علمي و غير هيأت علمي . 
 • -    پيش بيني ترفيع و تغيير گروه سالانه كاركنان با كمك واحدهاي مربوط .
 • -    همكاري با واحد حراست در زمينه حفاظت از ساختمانها ، اموال و تاسيسات .
 • -    انجام تداركات و تامين وسايل و تجهيزات مورد نياز واحدهاي مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج كشور با هماهنگي كامل واحدهاي ذي‌ربط . 
 • -    شركت در جلسات تهيه و تنظيم بودجه پرسنلي كاركنان . 
 • -    نظارت در انجام كليه امور خدماتي دانشگاه و ارائه آن به واحدهاي مختلف . 
 • -    تهيه طرحهاي مربوط به رفاه عمومي كاركنان و نظارت برحسن اجراي طرحهاي مزبور . 
 • -    برنامه ريزي و نظارت بر روشهاي مطلوب اداره امور استخدامي دانشگاه . 
 • -    نظارت بر اجراي صحيح مقررات استخدامي و ارائه راهنمايي هاي لازم .
 • -    همكاري در امر تهيه و تنظيم و اصلاح مجموعه شرح وظايف ، نمودار و پستهاي سازماني دانشگاه با مديريت برنامه ریزی ، بودجه ،بهره وری و تحول اداری دانشگاه . 
 • -    نظارت بر امور حضور و غياب ، طرح تمام وقت، اضافه كاري و انتصاب كاركنان ( هيأت علمي و غير هيأت‌علمي). 
 • -    مشاركت در جلسات و كميسيونهاي مختلف و اظهار نظر و ارائه پيشنهادات لازم . 
 • -    رسيدگي به امور رفاهي و بازنشستگي كاركنان و اتخاذ تصميمات لازم .
 • -    نظارت بر امر ارزشيابي واحدهاي تابعه . 
 • -    انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق . 
آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی
آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی
روند اخذ مرخصی کارکنان
روند ارتقا رتبه اعضای غیر هیات علمی دانشگاه
روند عضویت در بیمه تکمیل درمان دانشگاه
فرم های ارتقا رتبه کارکنان غیر هیات علمی
آرزو انصاری دلشاد
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
تلفن تماس :8411544-0813
طیبه قاسمی
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
تلفن تماس :8411573-0813
مهدی فریدی وثوق
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
تلفن تماس :38411519-081
آرزو انصاری دلشاد
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
تلفن تماس:8411544-0813
Responsive Image
Responsive Image
احمد قرایی
رئیس اداره
تلفن تماس:8411520-0813
Responsive Image

تاسیسات

 • فرهاد غلامی
 • محمد سیاوشی

کارکنان خدمات

 •  حمید گلجانی
 • جعفر حضرتی
 •  پیمان طاقتی
 • پروین منطقیان
محمد مهدی علویان
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تلفن تماس:8411552-0813
Responsive Image
سعید ذبیحی
کارپرداز
تلفن تماس:8411563-0813