۳۲۰ رتبه بهبود در جهان و ۱۱ رتبه بهبود در ایران نسبت به تابستان ۹۹

رتبه دانشگاه صنعتی همدان در وبومتریکس نسبت به تابستان ۹۹ در رتبه بندی جهانی ۳۲۰ رتبه بهبود داشته است،  همچنین بر اساس  وبومتریکس رتبه دانشگاه صنعتی همدان در داخل کشور نیز ۱۱ رتبه بهبود گزارش شده است.

رتبه‌بندی وبومتریکس (وب‌سنجی) دانشگاه‌های دنیا در سال ۲۰۰۴ توسط آزمایشگاه سایبرمتریک، واحدی از انجمن ملی تحقیقات اسپانیا، بر اساس شاخصی مرکب از چهار پارامتر تهیه شده است. در آخرین نسخه این رتبه‌بندی حدود ۲۵۰۰۰ دانشگاه دنیا بر اساس اطلاعات مبتنی بر وب آن‌ها تحلیل شده است.این رتبه‌بندی که همه ساله در انتهای ماه‌های ژانویه و جولای به‌روز می‌شود، یک مقیاس وبی برای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی را فراهم آورده و میزان فعالیت علمی وب‌گاه‌های آموزشی را به‌صورت دوره‌ای نشان می‌دهد. 

۳۲۰ رتبه بهبود در جهان و ۱۱ رتبه بهبود در ایران نسبت به تابستان ۹۹

رتبه دانشگاه صنعتی همدان در وبومتریکس نسبت به تابستان ۹۹ در رتبه بندی جهانی ۳۲۰ رتبه بهبود داشته است،  همچنین بر اساس  وبومتریکس رتبه دانشگاه صنعتی همدان در داخل کشور نیز ۱۱ رتبه بهبود گزارش شده است.

رتبه‌بندی وبومتریکس (وب‌سنجی) دانشگاه‌های دنیا در سال ۲۰۰۴ توسط آزمایشگاه سایبرمتریک، واحدی از انجمن ملی تحقیقات اسپانیا، بر اساس شاخصی مرکب از چهار پارامتر تهیه شده است. در آخرین نسخه این رتبه‌بندی حدود ۲۵۰۰۰ دانشگاه دنیا بر اساس اطلاعات مبتنی بر وب آن‌ها تحلیل شده است.این رتبه‌بندی که همه ساله در انتهای ماه‌های ژانویه و جولای به‌روز می‌شود، یک مقیاس وبی برای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی را فراهم آورده و میزان فعالیت علمی وب‌گاه‌های آموزشی را به‌صورت دوره‌ای نشان می‌دهد. 

افزودن نظرات