دکتر احمدرضا موسوی زارع 
دفتر نظارت و ارزیابی

اطلاعات بیشتر

شماره تلفن

08138411203
سوابق اجرائی

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه سید جمال اسدآبادی  به مدت 5 سال


تحصیلات

دکتری تخصصی شیمی آلی

آدرس ایمیل

nezarat@hut.ac.ir


زیر مجموعه ها