تعداد بازدید: 1669

قابل توجه کلیه دانشجویان پسر مشمول ورودی سال های 1396 و 1397 و 1402

شناسه: 4301222
اطلاعیه ها

قابل توجه کلیه دانشجویان پسر مشمول ورودی سال های 1396 و 1397 و 1402

به اطلاع کلیه دانشجویان پسر مشمول ورودی های فوق می رساند چنانچه تاکنون نسبت به اخذ معافیت تحصیلی (دانشجویان پسر ورودی 1402) و یا اخذ سنوات ارفاقی نظام وظیفه ( دانشجویان پسر ورودی 1397) و یا اخذ مهلت معرفی (دانشجویان پسر ورودی 1396) از سایت سازمان وظیفه عمومی ناجا به نشانی اینترنتی sakha.epolice.ir اقدام ننموده اید تا قبل از شروع امتحانات نیمسال 4022 با مراجعه به نشانی اینترنتی فوق و ثبت درخواست خود و تحویل برگه ثبت درخواست به اداره آموزش دانشگاه اقدام نمایید. بدیهی است دانشجویانی که نسبت به اخذ یا تمدید معافیت تحصیلی خود اقدام ننمایند حق شرکت در امتحانات پایانی نیمسال 4022 را نداشته و کلیه عواقب ناشی از این امر بر عهده شخص دانشجو می باشد.

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

تعداد بازدید: 1669

قابل توجه کلیه دانشجویان پسر مشمول ورودی سال های 1396 و 1397 و 1402

شناسه: 4301222
اطلاعیه ها

قابل توجه کلیه دانشجویان پسر مشمول ورودی سال های 1396 و 1397 و 1402

به اطلاع کلیه دانشجویان پسر مشمول ورودی های فوق می رساند چنانچه تاکنون نسبت به اخذ معافیت تحصیلی (دانشجویان پسر ورودی 1402) و یا اخذ سنوات ارفاقی نظام وظیفه ( دانشجویان پسر ورودی 1397) و یا اخذ مهلت معرفی (دانشجویان پسر ورودی 1396) از سایت سازمان وظیفه عمومی ناجا به نشانی اینترنتی sakha.epolice.ir اقدام ننموده اید تا قبل از شروع امتحانات نیمسال 4022 با مراجعه به نشانی اینترنتی فوق و ثبت درخواست خود و تحویل برگه ثبت درخواست به اداره آموزش دانشگاه اقدام نمایید. بدیهی است دانشجویانی که نسبت به اخذ یا تمدید معافیت تحصیلی خود اقدام ننمایند حق شرکت در امتحانات پایانی نیمسال 4022 را نداشته و کلیه عواقب ناشی از این امر بر عهده شخص دانشجو می باشد.

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات