تعداد بازدید: 1208

اطلاعیه تکمیل کارنامه سلامت روان (اطلاعیه دوم)

شناسه: 3521288
اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان خوابگاهی ورودی 1400و 1401

در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرم سلامت روان از طریق آدرس ذیل اقدام نمائید.

​​​​​​​https://portal.saorg.ir/mentalhealth

یادآور می­شود در صورت عدم تکمیل  فرم سلامت روان  

کارت ورود به جلسه امتحانات صادر نخواهد شد.

تعداد بازدید: 1208

اطلاعیه تکمیل کارنامه سلامت روان (اطلاعیه دوم)

شناسه: 3521288
اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان خوابگاهی ورودی 1400و 1401

در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرم سلامت روان از طریق آدرس ذیل اقدام نمائید.

​​​​​​​https://portal.saorg.ir/mentalhealth

یادآور می­شود در صورت عدم تکمیل  فرم سلامت روان  

کارت ورود به جلسه امتحانات صادر نخواهد شد.

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات