تعداد بازدید: 4168

چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه در مجله Journal of Magnesium and Alloys

شناسه: 3291247
دستاوردها و افتخارات

به گزارش دفتر روابط عمومی، مقاله دکتر نعیمه فخار، عضو هیات علمی گروه مکانیک با عنوان

A high-performance degradable Mg alloy suturing staple for single-arm oral stapling robot

https://doi.org/10.1016/j.jma.2023.06.009

در مجله Journal of Magnesium and Alloys  با ضریب تاثیر 17.6 به چاپ رسیده است.

این مقاله در جریان یک همکاری دو ساله با دکتر Hongxiang Li  از دانشگاه پکن به انجام رسیده است. 

تعداد بازدید: 4168

چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه در مجله Journal of Magnesium and Alloys

شناسه: 3291247
دستاوردها و افتخارات

به گزارش دفتر روابط عمومی، مقاله دکتر نعیمه فخار، عضو هیات علمی گروه مکانیک با عنوان

A high-performance degradable Mg alloy suturing staple for single-arm oral stapling robot

https://doi.org/10.1016/j.jma.2023.06.009

در مجله Journal of Magnesium and Alloys  با ضریب تاثیر 17.6 به چاپ رسیده است.

این مقاله در جریان یک همکاری دو ساله با دکتر Hongxiang Li  از دانشگاه پکن به انجام رسیده است. 

سایر اخبار
افزودن نظرات