تعداد بازدید: 2517

قابل توجه دانشجویان محترم

شناسه: 1912734
اطلاعیه ها

​​​​​​​نظر به مصوبه جدید هیئت رئیسه دانشگاه جهت جلوگیری از اسراف و همچنین کاهش غذای نخورده شده در سلف دانشگاه، در صورت رزرو غذا و عدم دریافت غذا توسط دانشجو در دو نوبت متفاوت، قیمت غذای سوم رزرو شده و دریافت نشده برای دانشجو بدون احتساب یارانه و به قیمت تمام شده (قیمت میانگین60000  تومان) در سامانه تغذیه محاسبه خواهد شد.

تعداد بازدید: 2517

قابل توجه دانشجویان محترم

شناسه: 1912734
اطلاعیه ها

​​​​​​​نظر به مصوبه جدید هیئت رئیسه دانشگاه جهت جلوگیری از اسراف و همچنین کاهش غذای نخورده شده در سلف دانشگاه، در صورت رزرو غذا و عدم دریافت غذا توسط دانشجو در دو نوبت متفاوت، قیمت غذای سوم رزرو شده و دریافت نشده برای دانشجو بدون احتساب یارانه و به قیمت تمام شده (قیمت میانگین60000  تومان) در سامانه تغذیه محاسبه خواهد شد.

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات