تعداد بازدید: 16654

قابل توجه دانشجویان ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد

شناسه: 4189340
اطلاعیه ها

۱. الزامی است تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت نسبت به تسویه شهریه ۸ ماهه خوابگاه اقدام نمایید.
 
۲.  مبلغ کمک هزینه حمایتی دانشگاه صرفا به دانشجویانی اختصاص داده می شود که تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت تمامی بدهی خود را به دانشگاه پرداخت نمایند و دانشجویانی که شهریه خود را تا ۲۵ اردیبهشت پرداخت نکنند شامل کمک هزینه حمایتی (یک میلیون تومان جهت دانشجویان روزانه) نمی شوند.
 
۳. مسئولیت هرگونه عواقب عدم تسویه بدهی خوابگاه پس از تاریخ فوق بر عهده دانشجو خواهد بود.
 
۴. لازم است دانشجویان بدهی خوابگاهی خود را به حساب ذیل واریز و حداکثر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت فیش مربوطه را تحویل اداره امور خوابگاه های دانشگاه نمایند.
                                                                                    
شماره شبا
450100004001106803019492IR
 
 شناسه واریز(الزامی)
395106865127400001400296455135

همکاری در این موضوع ما را در خدمات رسانی بیشتر به دانشجویان یاری می رساند.

(مدیریت دانشجویی دانشگاه)

تعداد بازدید: 16654

قابل توجه دانشجویان ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد

شناسه: 4189340
اطلاعیه ها

۱. الزامی است تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت نسبت به تسویه شهریه ۸ ماهه خوابگاه اقدام نمایید.
 
۲.  مبلغ کمک هزینه حمایتی دانشگاه صرفا به دانشجویانی اختصاص داده می شود که تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت تمامی بدهی خود را به دانشگاه پرداخت نمایند و دانشجویانی که شهریه خود را تا ۲۵ اردیبهشت پرداخت نکنند شامل کمک هزینه حمایتی (یک میلیون تومان جهت دانشجویان روزانه) نمی شوند.
 
۳. مسئولیت هرگونه عواقب عدم تسویه بدهی خوابگاه پس از تاریخ فوق بر عهده دانشجو خواهد بود.
 
۴. لازم است دانشجویان بدهی خوابگاهی خود را به حساب ذیل واریز و حداکثر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت فیش مربوطه را تحویل اداره امور خوابگاه های دانشگاه نمایند.
                                                                                    
شماره شبا
450100004001106803019492IR
 
 شناسه واریز(الزامی)
395106865127400001400296455135

همکاری در این موضوع ما را در خدمات رسانی بیشتر به دانشجویان یاری می رساند.

(مدیریت دانشجویی دانشگاه)

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات