تعداد بازدید: 4573

قابل توجه دانشجویان جدید الورود متقاضی اسکان در خوابگاه های دانشجویی

شناسه: 3057273
اطلاعیه ها

نظر به عدم وجود خوابگاه ملکی در دانشگاه صنعتی همدان، اسکان دانشجویان در خوابگاه های خودگردان تحت نظارت دانشگاه انجام می گردد. دانشجویان محترم می توانند بعد از ثبت نام آموزشی و اخذ کارت دانشجویی به خوابگاه های ذیل مراجعه و اسکان یابند.

خوابگاه پسرانه: همدان، میدان امام زاده عبدا...، بلوار زینبیه، خوابگاه اعتماد. با مدیریت آقای قادری

خوابگاه دخترانه: همدان ، بلوار امام خمینی ، بلوار پروفسور موسیوند، دانشگاه آزاد اسلامی، خوابگاه زینب، بلوک 3. با مدیریت خانم عبادت دوست

تلفن خوابگاه دانشگاه آزاد : 08134481245
تلفن خوابگاه پسرانه : 09183138587
تلفن مسئول خوابگاه دانشگاه : 08138411427

تعداد بازدید: 4573

قابل توجه دانشجویان جدید الورود متقاضی اسکان در خوابگاه های دانشجویی

شناسه: 3057273
اطلاعیه ها

نظر به عدم وجود خوابگاه ملکی در دانشگاه صنعتی همدان، اسکان دانشجویان در خوابگاه های خودگردان تحت نظارت دانشگاه انجام می گردد. دانشجویان محترم می توانند بعد از ثبت نام آموزشی و اخذ کارت دانشجویی به خوابگاه های ذیل مراجعه و اسکان یابند.

خوابگاه پسرانه: همدان، میدان امام زاده عبدا...، بلوار زینبیه، خوابگاه اعتماد. با مدیریت آقای قادری

خوابگاه دخترانه: همدان ، بلوار امام خمینی ، بلوار پروفسور موسیوند، دانشگاه آزاد اسلامی، خوابگاه زینب، بلوک 3. با مدیریت خانم عبادت دوست

تلفن خوابگاه دانشگاه آزاد : 08134481245
تلفن خوابگاه پسرانه : 09183138587
تلفن مسئول خوابگاه دانشگاه : 08138411427

سایر اطلاعیه ها

1 نظر