تعداد بازدید: 3770

شرح وظایف استاد راهنما

شناسه: 1537878
اطلاعیه ها

وظایف اساتید راهنما در مقطع کارشناسی:

دانشگاه موظف است مطابق ماده 6 آئین نامه آموزشی مقطع کارشناسی، برای هدایت تحصیلی دانشجو از زمان پذیرش ، یکی از مدرسان مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو را به عنوان راهنمای آموزشی تعیین و اعلام کند. لازم است اساتید محترم موارد زیر را رعایت نمایند.

 • آشنا نمودن دانشجویان با مقررات، مصوبات و آئین نامه های آموزشی و دانشجویی
 • مسئولیت حسن انتخاب و کنترل دروس اخذ شده دانشجو بر اساس سرفصل، برنامه زمانبندی، رعایت پیش نیازها، معدل دانشجو و تایید دروس اختیاری انتخاب شده توسط دانشجو
 • پیشنهاد و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء تحصیلی دانشجو به شورای آموزش
 • کشف استعداد های دانشجو و تقویت آنها
 • بررسی کلیه درخواستهای دانشجو از قبیل: مرخصی تحصیلی، حذف ترم، حذف درس و ...  و ارائه راهکارهای مناسب حل مشکلات تحصیلی به شورای آموزشی در چارچوب مقررات و حدود وظایف
 • همکاری با مرکز مشاوره جهت رفع مشکلات دانشجویان
 • ایجاد زمینه های لازم جهت بهبود وضعیت تحصیلی، کشف ذوق علمی و عضویت دانشجویان در کانون ها و انجمن های علمی و فرهنگی دانشجویی
 • اختصاص حداقل 2 ساعت وقت در هفته جهت راهنمایی دانشجویان در محل معین طبق برنامه حضور اعلامی به گروه آموزشی
 • حضور تمام وقت در زمان ثبت نام، حذف و اضافه، حذف اضطراری و ایام امتحانات

رشته تحصیلی

ورودی 98

ورودی99 

ورودی 1400

ورودی 1401

مهندسی برق سياوش رجبي، مجتبي حسيني تودشكي محمد حسين دوست محمدي، رمضانعلي نقي زاده حميد رضا شاه دوستي، عليرضا كوكبي هادي دلاوري، شعيب بابايي توسكي، ميثم شفاعي
مهندسی کامپیوتر فاطمه اميري مه لقا افراسيابي مجيد اسدي حسن بشيري
مهندسی مواد احمد قادري حميدي سعيد كريمي مهدي پورعبدلي سردرود مزدك ايزدي
مهندسی شیمی جابر يوسفي سيف مسعود وصالي ناصح بيژن مدي هادي سبحاني
مهندسی پزشکی شهريار جاماسب معصومه آشوري راد رسول باغباني خضر لو محمدرضا رضائيان
مهندسی معدن پدرام اشتري وهاب سرفرازي حسام دهقاني نيما بابانوري
مهندسی مکانیک نعيمه فخار جواد پاينده پيمان پيام ورشوي جاغرق نعيمه فخار

 

وظایف استادراهنمای مقطع کارشناسی ارشد:

مطابق تبصره 7 ماده 21 آئنین نامه کارشناسی ارشد دانشجو موظف است تا پایان نیمسال اول، استاد راهنمای خود را مشخص نماید.

 • راهنمایی دانشجو در انتخاب واحد و بررسی دقیق و تایید انتخاب واحد و ترمیم دانشجویان تحت راهنمایی
 • بررسی و تصویب به موقع عنوان سمینار و اعلام به موقع نمره سمینار به اداره تحصیلات تکمیلی
 • بررسی دقیق و تایید یا رد درخواست‌های پیشخوان خدمت دانشجویان
 • بررسی دقیق فرم پروپوزال، درصد همانندی پروپوزال (حداکثر 30درصد)، تعداد واژه پروپروزال در سامانه همانندجو (حداقل 1000 واژه)
 • بررسی دقیق متن پایان‌نامه قبل از تایید دفاع دانشجو (همانندی حداکثر 40، تعداد واژه حداقل 10000)
تعداد بازدید: 3770

شرح وظایف استاد راهنما

شناسه: 1537878
اطلاعیه ها

وظایف اساتید راهنما در مقطع کارشناسی:

دانشگاه موظف است مطابق ماده 6 آئین نامه آموزشی مقطع کارشناسی، برای هدایت تحصیلی دانشجو از زمان پذیرش ، یکی از مدرسان مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو را به عنوان راهنمای آموزشی تعیین و اعلام کند. لازم است اساتید محترم موارد زیر را رعایت نمایند.

 • آشنا نمودن دانشجویان با مقررات، مصوبات و آئین نامه های آموزشی و دانشجویی
 • مسئولیت حسن انتخاب و کنترل دروس اخذ شده دانشجو بر اساس سرفصل، برنامه زمانبندی، رعایت پیش نیازها، معدل دانشجو و تایید دروس اختیاری انتخاب شده توسط دانشجو
 • پیشنهاد و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء تحصیلی دانشجو به شورای آموزش
 • کشف استعداد های دانشجو و تقویت آنها
 • بررسی کلیه درخواستهای دانشجو از قبیل: مرخصی تحصیلی، حذف ترم، حذف درس و ...  و ارائه راهکارهای مناسب حل مشکلات تحصیلی به شورای آموزشی در چارچوب مقررات و حدود وظایف
 • همکاری با مرکز مشاوره جهت رفع مشکلات دانشجویان
 • ایجاد زمینه های لازم جهت بهبود وضعیت تحصیلی، کشف ذوق علمی و عضویت دانشجویان در کانون ها و انجمن های علمی و فرهنگی دانشجویی
 • اختصاص حداقل 2 ساعت وقت در هفته جهت راهنمایی دانشجویان در محل معین طبق برنامه حضور اعلامی به گروه آموزشی
 • حضور تمام وقت در زمان ثبت نام، حذف و اضافه، حذف اضطراری و ایام امتحانات

رشته تحصیلی

ورودی 98

ورودی99 

ورودی 1400

ورودی 1401

مهندسی برق سياوش رجبي، مجتبي حسيني تودشكي محمد حسين دوست محمدي، رمضانعلي نقي زاده حميد رضا شاه دوستي، عليرضا كوكبي هادي دلاوري، شعيب بابايي توسكي، ميثم شفاعي
مهندسی کامپیوتر فاطمه اميري مه لقا افراسيابي مجيد اسدي حسن بشيري
مهندسی مواد احمد قادري حميدي سعيد كريمي مهدي پورعبدلي سردرود مزدك ايزدي
مهندسی شیمی جابر يوسفي سيف مسعود وصالي ناصح بيژن مدي هادي سبحاني
مهندسی پزشکی شهريار جاماسب معصومه آشوري راد رسول باغباني خضر لو محمدرضا رضائيان
مهندسی معدن پدرام اشتري وهاب سرفرازي حسام دهقاني نيما بابانوري
مهندسی مکانیک نعيمه فخار جواد پاينده پيمان پيام ورشوي جاغرق نعيمه فخار

 

وظایف استادراهنمای مقطع کارشناسی ارشد:

مطابق تبصره 7 ماده 21 آئنین نامه کارشناسی ارشد دانشجو موظف است تا پایان نیمسال اول، استاد راهنمای خود را مشخص نماید.

 • راهنمایی دانشجو در انتخاب واحد و بررسی دقیق و تایید انتخاب واحد و ترمیم دانشجویان تحت راهنمایی
 • بررسی و تصویب به موقع عنوان سمینار و اعلام به موقع نمره سمینار به اداره تحصیلات تکمیلی
 • بررسی دقیق و تایید یا رد درخواست‌های پیشخوان خدمت دانشجویان
 • بررسی دقیق فرم پروپوزال، درصد همانندی پروپوزال (حداکثر 30درصد)، تعداد واژه پروپروزال در سامانه همانندجو (حداقل 1000 واژه)
 • بررسی دقیق متن پایان‌نامه قبل از تایید دفاع دانشجو (همانندی حداکثر 40، تعداد واژه حداقل 10000)

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات