تعداد بازدید: 7809

ثبت نام کلاسهای حلقه معرفت

شناسه: 1696466
اطلاعیه ها


​​​​​​​

 

📣عناوین کلاسهای حلقه معرفت:

🔴 امید و ناامیدی از دیدگاه روانشناسی و جامعه شناسی
یکشنبه‌ ‌ ‌ ‌ساعت ۱۲-۱۱   دوشنبه ساعت۱۲-۱۱
استاد زارع

 🔵بررسی نظریه های گوناگون در مورد جامعه آرمانی
 دوشنبه‌   ساعت ۱۵-۱۴        دوشنبه ۱۶-۱۵
استاد زارع

🔴 آسیب های اجتماعی علل و عوامل و راهکارها یکشنبه    ۱۶.۳۰-۱۵.۳۰       دوشنبه   ۱۶.۳۰-۱۵.۳۰
استاد علوی

🔵کلاس مقایسه نظام های حکومتی در جهان چهارشنبه     ۱۲-۱۱       سه شنبه ۱۲.۳۰تا ۱۳.۳۰
  استاد رحیمی

💢جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه فرمایید:
https://digiform.ir/wc3500ff0

تعداد بازدید: 7809

ثبت نام کلاسهای حلقه معرفت

شناسه: 1696466
اطلاعیه ها


​​​​​​​

 

📣عناوین کلاسهای حلقه معرفت:

🔴 امید و ناامیدی از دیدگاه روانشناسی و جامعه شناسی
یکشنبه‌ ‌ ‌ ‌ساعت ۱۲-۱۱   دوشنبه ساعت۱۲-۱۱
استاد زارع

 🔵بررسی نظریه های گوناگون در مورد جامعه آرمانی
 دوشنبه‌   ساعت ۱۵-۱۴        دوشنبه ۱۶-۱۵
استاد زارع

🔴 آسیب های اجتماعی علل و عوامل و راهکارها یکشنبه    ۱۶.۳۰-۱۵.۳۰       دوشنبه   ۱۶.۳۰-۱۵.۳۰
استاد علوی

🔵کلاس مقایسه نظام های حکومتی در جهان چهارشنبه     ۱۲-۱۱       سه شنبه ۱۲.۳۰تا ۱۳.۳۰
  استاد رحیمی

💢جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه فرمایید:
https://digiform.ir/wc3500ff0

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات