تجهیز و توسعه خوابگاه های دانشگاه صنعتی همدان مورد توجه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

در جلسه مسئولین دانشگاه با مقام عالی وزارت علوم، تجهیز و توسعه خوابگاه های دانشگاه صنعتی همدان مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش دفتر روابط عمومی، در ملاقات سرپرست، معاون اداری،مالی و مدیر بودجه و تشکیلات با مقام عالی وزارت، معاونین مالی،اداری و حقوقی موضوع جذب اعتبارات مورد نیاز تعمیر خوابگاه های واگذار شده و ساخت خوابگاه های جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


​​​​​​​

تجهیز و توسعه خوابگاه های دانشگاه صنعتی همدان مورد توجه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

در جلسه مسئولین دانشگاه با مقام عالی وزارت علوم، تجهیز و توسعه خوابگاه های دانشگاه صنعتی همدان مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش دفتر روابط عمومی، در ملاقات سرپرست، معاون اداری،مالی و مدیر بودجه و تشکیلات با مقام عالی وزارت، معاونین مالی،اداری و حقوقی موضوع جذب اعتبارات مورد نیاز تعمیر خوابگاه های واگذار شده و ساخت خوابگاه های جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


​​​​​​​

افزودن نظرات