تعداد بازدید: 534

به مناسبت گرامی‌داشت هفته پژوهش و فناوری؛ پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتی همدان معرفی و تقدیر شدند

شناسه: 3521573
اخبار

به گزارش دفتر روابط عمومی، مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه صنعتی همدان برگزار شد، در این مراسم از پژوهشگران برتر دانشگاه تقدیر و قدردانی شد.

به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری و به همت معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری با حضور اعضاء هیات علمی و کارکنان دفتر پژوهشی دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم رئیس دانشگاه صنعتی همدان، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه به ایراد سخرانی پرداختند.

همچنین مدیر امور پژوهشی و رئیس دفتر همکاری های علمی بین المللی نیز ضمن ارائه گزارش عملکرد پژوهشی دانشگاه از آخرین وضعیت جایگاه پژوهشی دانشگاه در منطقه و کشور خبر دادند.

در این مراسم پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتی همدان معرفی و تقدیر شدند؛ در این معرفی وهاب سرفرازی، عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن و شعیب بابایی توسکی، عضو هیات علمی گروه مهندسی برق به عنوان پژوهشگران برتر استانی معرفی و تقدیر شدند.

 امیر مومنی، عضو هیات علمی گروه مهندسی متالورژی و مواد، سید احمدرضا موسوی زارع، عضو هیات علمی گروه علوم پایه و وهاب سرفرازی عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن به عنوان پژوهشگران پراستناد 1 و 2 درصد برتر جهان معرفی شدند.

همچنین پژوهشگران برتر و پژوهشگران شایسته تقدیر گروه های آموزشی نیز به شرح زیر معرفی شدند.

 

🔴 پژوهشگران برتر گروه های آموزشی

✳️ گروه آموزشی علوم پایه : مجید رضایی والا

✳️ گروه آموزشی مهندسی شیمی: جابر یوسفی سیف

✳️ گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر : حسن بشیری

✳️ گروه آموزشی مهندسی مکانیک : نعیمه فخار

✳️ گروه آموزشی مهندسی برق : هادی دلاوری

✳️ گروه آموزشی مهندسی مواد : مهدی پورعبدلی

✳️ گروه آموزشی مهندسی معدن : نیما بابانوری

✳️ گروه آموزشی مهندسی پزشکی : رسول باغبانی

 

🔴 پژوهشگران شایسته تقدیر

✳️ گروه آموزشی علوم پایه : سیداحمدرضا موسوی زارع

✳️ گروه آموزشی مهندسی برق : سید محمد عظیمی

✳️ گروه آموزشی مهندسی مکانیک : جواد پاینده پیمان

 

همچنین عرفان زرین قلم به عنوان پژوهشگر برتر بخش کارکنان و یاوران علمی و  خانم فاطمه زارعی دانشجوی رشته مهندسی شیمی نیز به عنوان دانشجوی برتر پژوهشی مورد تقدیر قرار گرفتند.


​​​​​​​


​​​​​​​

 

تعداد بازدید: 534

به مناسبت گرامی‌داشت هفته پژوهش و فناوری؛ پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتی همدان معرفی و تقدیر شدند

شناسه: 3521573
اخبار

به گزارش دفتر روابط عمومی، مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه صنعتی همدان برگزار شد، در این مراسم از پژوهشگران برتر دانشگاه تقدیر و قدردانی شد.

به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری و به همت معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری با حضور اعضاء هیات علمی و کارکنان دفتر پژوهشی دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم رئیس دانشگاه صنعتی همدان، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه به ایراد سخرانی پرداختند.

همچنین مدیر امور پژوهشی و رئیس دفتر همکاری های علمی بین المللی نیز ضمن ارائه گزارش عملکرد پژوهشی دانشگاه از آخرین وضعیت جایگاه پژوهشی دانشگاه در منطقه و کشور خبر دادند.

در این مراسم پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتی همدان معرفی و تقدیر شدند؛ در این معرفی وهاب سرفرازی، عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن و شعیب بابایی توسکی، عضو هیات علمی گروه مهندسی برق به عنوان پژوهشگران برتر استانی معرفی و تقدیر شدند.

 امیر مومنی، عضو هیات علمی گروه مهندسی متالورژی و مواد، سید احمدرضا موسوی زارع، عضو هیات علمی گروه علوم پایه و وهاب سرفرازی عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن به عنوان پژوهشگران پراستناد 1 و 2 درصد برتر جهان معرفی شدند.

همچنین پژوهشگران برتر و پژوهشگران شایسته تقدیر گروه های آموزشی نیز به شرح زیر معرفی شدند.

 

🔴 پژوهشگران برتر گروه های آموزشی

✳️ گروه آموزشی علوم پایه : مجید رضایی والا

✳️ گروه آموزشی مهندسی شیمی: جابر یوسفی سیف

✳️ گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر : حسن بشیری

✳️ گروه آموزشی مهندسی مکانیک : نعیمه فخار

✳️ گروه آموزشی مهندسی برق : هادی دلاوری

✳️ گروه آموزشی مهندسی مواد : مهدی پورعبدلی

✳️ گروه آموزشی مهندسی معدن : نیما بابانوری

✳️ گروه آموزشی مهندسی پزشکی : رسول باغبانی

 

🔴 پژوهشگران شایسته تقدیر

✳️ گروه آموزشی علوم پایه : سیداحمدرضا موسوی زارع

✳️ گروه آموزشی مهندسی برق : سید محمد عظیمی

✳️ گروه آموزشی مهندسی مکانیک : جواد پاینده پیمان

 

همچنین عرفان زرین قلم به عنوان پژوهشگر برتر بخش کارکنان و یاوران علمی و  خانم فاطمه زارعی دانشجوی رشته مهندسی شیمی نیز به عنوان دانشجوی برتر پژوهشی مورد تقدیر قرار گرفتند.


​​​​​​​


​​​​​​​

 

سایر اخبار
افزودن نظرات