تعداد بازدید: 1652

برنامه ایاب وذهاب دانشجویی ویژه امتحانات نیمسال اول 1403-1402 دانشگاه صنعتی همدان

شناسه: 3591378
اطلاعیه ها

ایام هفته

نام خوابگاه

ساعت حرکت از خوابگاه به دانشگاه

7:15

ساعت حرکت از خوابگاه به دانشگاه

9:30

ساعت حرکت از

خوابگاه به دانشگاه

11:30

ساعت حرکت از

خوابگاه به دانشگاه

14:00

ساعت حرکت از

دانشگاه به خوابگاه

16:30

ساعت حرکت از

دانشگاه به خوابگاه

20:00

شنبه

تا

پنج شنبه

دخترانه

دانشگاه آزاد

2 دستگاه

اتوبوس

4 دستگاه

مینی بوس

4 دستگاه

مینی بوس

4 دستگاه

مینی بوس

5  دستگاه

مینی بوس

3  دستگاه

مینی بوس

پسرانه

اعتماد

6 دستگاه

مینی بوس

4 دستگاه

مینی بوس

4 دستگاه

مینی بوس

2 دستگاه

مینی بوس

4 دستگاه

مینی بوس

3 دستگاه

مینی بوس

نکته: دانشجویان محترم لطفاً 10 دقیقه قبل از حرکت در محل حضور داشته باشید.

تعداد بازدید: 1652

برنامه ایاب وذهاب دانشجویی ویژه امتحانات نیمسال اول 1403-1402 دانشگاه صنعتی همدان

شناسه: 3591378
اطلاعیه ها

ایام هفته

نام خوابگاه

ساعت حرکت از خوابگاه به دانشگاه

7:15

ساعت حرکت از خوابگاه به دانشگاه

9:30

ساعت حرکت از

خوابگاه به دانشگاه

11:30

ساعت حرکت از

خوابگاه به دانشگاه

14:00

ساعت حرکت از

دانشگاه به خوابگاه

16:30

ساعت حرکت از

دانشگاه به خوابگاه

20:00

شنبه

تا

پنج شنبه

دخترانه

دانشگاه آزاد

2 دستگاه

اتوبوس

4 دستگاه

مینی بوس

4 دستگاه

مینی بوس

4 دستگاه

مینی بوس

5  دستگاه

مینی بوس

3  دستگاه

مینی بوس

پسرانه

اعتماد

6 دستگاه

مینی بوس

4 دستگاه

مینی بوس

4 دستگاه

مینی بوس

2 دستگاه

مینی بوس

4 دستگاه

مینی بوس

3 دستگاه

مینی بوس

نکته: دانشجویان محترم لطفاً 10 دقیقه قبل از حرکت در محل حضور داشته باشید.

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات