انعقاد تفاهم نامه همکاری های مشترک علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی همدان با شرکت گاز استان در راستای تحقق شعار سال "تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین"

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی همدان و شرکت گاز استان با هدف همکاری در اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک و استفاده طرفین از توانایی های علمی، پژوهشی و اجرایی یکدیگر در راستای توسعه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناوری مرتبط با صنعت گاز و زمینه سازی مناسب برای تحقق شعار سال ابلاغی مقام معظم رهبری (حفظه الله) منعقد گردید.
همچنین به منظوراجرایی نمودن و پیگیری مفاد این تفاهم نامه، کمیته راهبردی برای تعيين، تدوين و توافق در خصوص راهکارها واجرایی نمودن آن ها تشکیل و با برگزاری جلسات منظم نسبت به بررسی کارشناسی موضوعات و ارائه گزارشی از نتایج حاصله در جلسات مشترک، اقدام خواهند نمود.


​​​​​​​
به منظور دستیابی به اهداف تفاهم نامه، طرفین متعهد به همکاری متقابل از جمله در موارد زیر  شدند:
 -انجام پروژه ها و تحقیقات علمی، پژوهشی، صنعتی و دانشجویی در زمینه های مورد توافق
-همکاری در زمینه توسعه، بومی سازی و تدوین دانش فنی قابل عرضه در حوزه صنایع گاز
- ساخت و تولید قطعات و تجهیزات فرایندی و صنعتی مرتبط
-استفاده از امکانات آموزشی و پژوهشی از قبیل:  کتابخانه ها، آزمایشگاه ها، پژوهشکده ها،گروه های تحقیقاتی و خدمات مرتبط طرفین
- استفاده از تجربیات طرفین به منظور بهره برداری بیشتر و عملی تر از نتایج پژوهش
 -ارتباط مؤثر و مداوم در قالب برگزاری دوره های کارآموزی، کارورزی، بازدید از فعالیت های علمی و آزمایشگاه ها و تجهیزات موجود در دانشگاه و بازدیدهای علمی مرتبط با پروژه های تحقیقاتی توسط اساتید و دانشجویان از تأسیسات  صنعت گاز
-همکاری مقتضي در برگزاری همایش های استانی، ملی و بین المللی و نمایشگاه های تخصصی مشترک با استفاده از امکانات مرتبط، سالن ها و فضای موجود طرفین
- همکاری در برگزاری کارگاه های آموزشی، دوره های کوتاه مدت و بلند مدت و دوره های آموزشی مورد نیاز و همکاری در تهیه مقالات و نشریات علمی؛ همکاری در زمینه تشکیل، راه اندازی و فعال نمودن تیم هاي مشترک تحقیق و توسعه به منظور شناسایی و تأمین نیاز ها، در حوزه های مشترک مورد توافق
- شناسائي نیاز های آموزشی - پژوهشی و فناوری در زمینه های کاری مشترک و ارائه اولویت بندی های مورد همکاری در راستای مرتفع نمودن آن ها
- ایجاد زمینه های مناسب براي بهره گیری متقابل از خدمات مشاوره اي یکدیگر
- همکاری در خصوص تألیف و ترجمه کتاب های مورد نیاز طرفین و درج لوگوی دانشگاه و شرکت، پس از تائید کمیته های مربوطه
- همكاري با شرکت های دانش بنیان مستقر در مراکز نوآوری، رشد و پارک فناوری دانشگاه
- ارائه خدمات مشاوره ای و فنی در زمینه های فعالیت طرفین
- انجام طرح یا  پروژه مشترک در چارچوب مقررات دانشگاه و شرکت

انعقاد تفاهم نامه همکاری های مشترک علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی همدان با شرکت گاز استان در راستای تحقق شعار سال "تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین"

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی همدان و شرکت گاز استان با هدف همکاری در اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک و استفاده طرفین از توانایی های علمی، پژوهشی و اجرایی یکدیگر در راستای توسعه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناوری مرتبط با صنعت گاز و زمینه سازی مناسب برای تحقق شعار سال ابلاغی مقام معظم رهبری (حفظه الله) منعقد گردید.
همچنین به منظوراجرایی نمودن و پیگیری مفاد این تفاهم نامه، کمیته راهبردی برای تعيين، تدوين و توافق در خصوص راهکارها واجرایی نمودن آن ها تشکیل و با برگزاری جلسات منظم نسبت به بررسی کارشناسی موضوعات و ارائه گزارشی از نتایج حاصله در جلسات مشترک، اقدام خواهند نمود.


​​​​​​​
به منظور دستیابی به اهداف تفاهم نامه، طرفین متعهد به همکاری متقابل از جمله در موارد زیر  شدند:
 -انجام پروژه ها و تحقیقات علمی، پژوهشی، صنعتی و دانشجویی در زمینه های مورد توافق
-همکاری در زمینه توسعه، بومی سازی و تدوین دانش فنی قابل عرضه در حوزه صنایع گاز
- ساخت و تولید قطعات و تجهیزات فرایندی و صنعتی مرتبط
-استفاده از امکانات آموزشی و پژوهشی از قبیل:  کتابخانه ها، آزمایشگاه ها، پژوهشکده ها،گروه های تحقیقاتی و خدمات مرتبط طرفین
- استفاده از تجربیات طرفین به منظور بهره برداری بیشتر و عملی تر از نتایج پژوهش
 -ارتباط مؤثر و مداوم در قالب برگزاری دوره های کارآموزی، کارورزی، بازدید از فعالیت های علمی و آزمایشگاه ها و تجهیزات موجود در دانشگاه و بازدیدهای علمی مرتبط با پروژه های تحقیقاتی توسط اساتید و دانشجویان از تأسیسات  صنعت گاز
-همکاری مقتضي در برگزاری همایش های استانی، ملی و بین المللی و نمایشگاه های تخصصی مشترک با استفاده از امکانات مرتبط، سالن ها و فضای موجود طرفین
- همکاری در برگزاری کارگاه های آموزشی، دوره های کوتاه مدت و بلند مدت و دوره های آموزشی مورد نیاز و همکاری در تهیه مقالات و نشریات علمی؛ همکاری در زمینه تشکیل، راه اندازی و فعال نمودن تیم هاي مشترک تحقیق و توسعه به منظور شناسایی و تأمین نیاز ها، در حوزه های مشترک مورد توافق
- شناسائي نیاز های آموزشی - پژوهشی و فناوری در زمینه های کاری مشترک و ارائه اولویت بندی های مورد همکاری در راستای مرتفع نمودن آن ها
- ایجاد زمینه های مناسب براي بهره گیری متقابل از خدمات مشاوره اي یکدیگر
- همکاری در خصوص تألیف و ترجمه کتاب های مورد نیاز طرفین و درج لوگوی دانشگاه و شرکت، پس از تائید کمیته های مربوطه
- همكاري با شرکت های دانش بنیان مستقر در مراکز نوآوری، رشد و پارک فناوری دانشگاه
- ارائه خدمات مشاوره ای و فنی در زمینه های فعالیت طرفین
- انجام طرح یا  پروژه مشترک در چارچوب مقررات دانشگاه و شرکت

افزودن نظرات