تعداد بازدید: 12910

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان در هیات اجرایی شبکه بین‌المللی مدل‌سازی محاسباتی در علوم اجتماعی

شناسه: 1938408
دستاوردها و افتخارات

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان در هیات اجرایی شبکه  بین‌المللی مدل‌سازی محاسباتی در علوم اجتماعی

 

به گزارش دفتر روابط عمومی، دکتر حسن بشیری، عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی همدان در انتخابات انجمن بین‌المللی مدل‌سازی محاسباتی اجتماعی به عضویت هیات اجرایی انجمن بین‌المللی مدل‌سازی محاسباتی در علوم اجتماعی (سیستم‌های پیچیده اجتماعی) درآمد.​​​​​​​
​​​​​​​

شبکه CoMSES (Computational Modeling in Social and Ecological Sciences) شبکه مدل‌سازی محاسباتی در علوم اجتماعی و اکولوژیکی و به دنبال بهبود روش توسعه، استفاده مشترک و مجدد از مدل‌های محاسباتی و عامل‌گرا برای مطالعه سیستم‌های اجتماعی و اکولوژیکی است. این انجمن، کتابخانه مدل CoMSES را که یک مخزن دیجیتال از شیوه‌های خوب برای استناد نرم‌افزار، تکرارپذیری و استفاده مجدد است توسعه داده و نگهداری می‌کند.
تیم راهبری و مقر این انجمن در دانشگاه آریزونا و توسط یک هیات اجرایی بین‌المللی اداره می‌شود. هیئت اجرایی برای مدیریت و مشاوره فعالیت‌های انجمن و اجرای برنامه‌‌های راهبردی با رئیس انجمن همکاری می‌کند. انتخابات تعیین هیات اجرایی این انجمن برای دوره سه ساله (۲۰۲۵-۲۰۲۳)، در ژانویه امسال انجام گرفت که طی آن حسن بشیری عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان، به عضویت هیات اجرایی انجمن درآمد.
لینک اعضاء هیات اجرایی انجمن :
https://www.comses.net/about/people/

تعداد بازدید: 12910

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان در هیات اجرایی شبکه بین‌المللی مدل‌سازی محاسباتی در علوم اجتماعی

شناسه: 1938408
دستاوردها و افتخارات

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان در هیات اجرایی شبکه  بین‌المللی مدل‌سازی محاسباتی در علوم اجتماعی

 

به گزارش دفتر روابط عمومی، دکتر حسن بشیری، عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی همدان در انتخابات انجمن بین‌المللی مدل‌سازی محاسباتی اجتماعی به عضویت هیات اجرایی انجمن بین‌المللی مدل‌سازی محاسباتی در علوم اجتماعی (سیستم‌های پیچیده اجتماعی) درآمد.​​​​​​​
​​​​​​​

شبکه CoMSES (Computational Modeling in Social and Ecological Sciences) شبکه مدل‌سازی محاسباتی در علوم اجتماعی و اکولوژیکی و به دنبال بهبود روش توسعه، استفاده مشترک و مجدد از مدل‌های محاسباتی و عامل‌گرا برای مطالعه سیستم‌های اجتماعی و اکولوژیکی است. این انجمن، کتابخانه مدل CoMSES را که یک مخزن دیجیتال از شیوه‌های خوب برای استناد نرم‌افزار، تکرارپذیری و استفاده مجدد است توسعه داده و نگهداری می‌کند.
تیم راهبری و مقر این انجمن در دانشگاه آریزونا و توسط یک هیات اجرایی بین‌المللی اداره می‌شود. هیئت اجرایی برای مدیریت و مشاوره فعالیت‌های انجمن و اجرای برنامه‌‌های راهبردی با رئیس انجمن همکاری می‌کند. انتخابات تعیین هیات اجرایی این انجمن برای دوره سه ساله (۲۰۲۵-۲۰۲۳)، در ژانویه امسال انجام گرفت که طی آن حسن بشیری عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان، به عضویت هیات اجرایی انجمن درآمد.
لینک اعضاء هیات اجرایی انجمن :
https://www.comses.net/about/people/

سایر اخبار
افزودن نظرات