تعداد بازدید: 2318

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان به عنوان Guest Editor در مجله Building سوئد.

شناسه: 2977345
دستاوردها و افتخارات

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان به عنوان Guest Editor  در مجله Building سوئد.

 

​​​​​​به گزارش دفتر روابط عمومی، دکتر وهاب سرفرازی، عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن، به عنوان  Guest Editor مجله Building کشور سوئد با نمایه JCR در Scopus انتخاب گردید.
لینک مجله : https://www.mdpi.com/journal/buildings/special_issues/28UR222A05

تعداد بازدید: 2318

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان به عنوان Guest Editor در مجله Building سوئد.

شناسه: 2977345
دستاوردها و افتخارات

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان به عنوان Guest Editor  در مجله Building سوئد.

 

​​​​​​به گزارش دفتر روابط عمومی، دکتر وهاب سرفرازی، عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن، به عنوان  Guest Editor مجله Building کشور سوئد با نمایه JCR در Scopus انتخاب گردید.
لینک مجله : https://www.mdpi.com/journal/buildings/special_issues/28UR222A05

سایر اخبار
افزودن نظرات