تعداد بازدید: 59744

انتخابات شورای صنفی – رفاهی دانشجویی

شناسه: 4086005
اطلاعیه ها

انتخابات شورای صنفی- رفاهی دانشجویی دانشگاه صنعتی همدان در ماه جاری( اردیبهشت ماه 1403) برگزار می گردد

متقاضیان تا ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 12/02/1403 فرصت دارند جهت ثبت نام به اداره خوابگاه ها طبقه چهارم ساختمان فرشچیان مراجعه و ثبت نام نمایند.

امور دانشجویی دانشگاه

تعداد بازدید: 59744

انتخابات شورای صنفی – رفاهی دانشجویی

شناسه: 4086005
اطلاعیه ها

انتخابات شورای صنفی- رفاهی دانشجویی دانشگاه صنعتی همدان در ماه جاری( اردیبهشت ماه 1403) برگزار می گردد

متقاضیان تا ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 12/02/1403 فرصت دارند جهت ثبت نام به اداره خوابگاه ها طبقه چهارم ساختمان فرشچیان مراجعه و ثبت نام نمایند.

امور دانشجویی دانشگاه

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات