تعداد بازدید: 5007

اطلاعیه کارآموزی

شناسه: 2102125
اطلاعیه ها

به اطلاع دانشجویان متقاضی کارآموزی در نیمسال تابستان 1401-1402 می رساند با عنایت به  محدودیت زمانی ثبت درخواست کارآموزی در سامانه گلستان تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری، نسبت به ثبت درخواست کارآموزی در سیستم جامع گلستان مطابق رویه راهنمای اخذ کارآموزی (فایل های پیوست) اقدام نمایید.

جهت اطلاع از فرصت های کارآموزی به سامانه ساجد مراجعه کنید: https://sajed.hut.ac.ir/internship​​​​​​​

تعداد بازدید: 5007

اطلاعیه کارآموزی

شناسه: 2102125
اطلاعیه ها

به اطلاع دانشجویان متقاضی کارآموزی در نیمسال تابستان 1401-1402 می رساند با عنایت به  محدودیت زمانی ثبت درخواست کارآموزی در سامانه گلستان تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری، نسبت به ثبت درخواست کارآموزی در سیستم جامع گلستان مطابق رویه راهنمای اخذ کارآموزی (فایل های پیوست) اقدام نمایید.

جهت اطلاع از فرصت های کارآموزی به سامانه ساجد مراجعه کنید: https://sajed.hut.ac.ir/internship​​​​​​​

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات