تعداد بازدید: 3466

اطلاعیه مهم تغیر ساعت امتحانات

شناسه: 1545440
اطلاعیه ها

به اطلاع دانشجویان و اساتید محترم می رساند، جهت رعایت الزامات صرفه جویی در مصرف گاز، شروع امتحانات نوبت صبح پایان نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ دانشگاه صنعتی همدان با نیم ساعت تاخیر برگزار خواهد شد.
لذا ساعت برگزاری امتحانات به صورت زیر می باشد:
۸:۳۰ - ۱۰:۳۰
۱۱:۰۰ - ۱۳:۰۰
۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰

تعداد بازدید: 3466

اطلاعیه مهم تغیر ساعت امتحانات

شناسه: 1545440
اطلاعیه ها

به اطلاع دانشجویان و اساتید محترم می رساند، جهت رعایت الزامات صرفه جویی در مصرف گاز، شروع امتحانات نوبت صبح پایان نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ دانشگاه صنعتی همدان با نیم ساعت تاخیر برگزار خواهد شد.
لذا ساعت برگزاری امتحانات به صورت زیر می باشد:
۸:۳۰ - ۱۰:۳۰
۱۱:۰۰ - ۱۳:۰۰
۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات