تعداد بازدید: 21113

اطلاعیه حذف پزشکی

شناسه: 3625218
اطلاعیه ها

دانشجویانی که به دلیل مشکلات پزشکی قادر به شرکت در امتحانات پایان ترم نیستند حداکثر تا 20 بهمن مهلت دارند که نسبت به ثبت درخواست حذف پزشکی درسامانه آموزشی گلستان اقدام نمایند.

تعداد بازدید: 21113

اطلاعیه حذف پزشکی

شناسه: 3625218
اطلاعیه ها

دانشجویانی که به دلیل مشکلات پزشکی قادر به شرکت در امتحانات پایان ترم نیستند حداکثر تا 20 بهمن مهلت دارند که نسبت به ثبت درخواست حذف پزشکی درسامانه آموزشی گلستان اقدام نمایند.

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات