تعداد بازدید: 32670

اطلاعیه حذف اضطراری

شناسه: 4238132
اطلاعیه ها

بدین وسیله به اطلاع می رساند دانشجویان مقطع کارشناسی (ورودی 1401 و ما قبل) با توجه به آئین نامه آموزشی، می توانند نسبت به حذف اضطراری (حذف تکدرس) یک درس تئوری یا عملی در روزهای سه شنبه 08/03/1403 و چهارشنبه 09/03/1403  به شرط رعایت حداقل واحد مجاز (12 واحد) از طریق سامانه آموزشی گلستان اقدام نمایند. دانشجویان ورودی 1402 فقط مجاز به حذف  یک درس تئوری هستند.

دانلود فایل راهنما

تعداد بازدید: 32670

اطلاعیه حذف اضطراری

شناسه: 4238132
اطلاعیه ها

بدین وسیله به اطلاع می رساند دانشجویان مقطع کارشناسی (ورودی 1401 و ما قبل) با توجه به آئین نامه آموزشی، می توانند نسبت به حذف اضطراری (حذف تکدرس) یک درس تئوری یا عملی در روزهای سه شنبه 08/03/1403 و چهارشنبه 09/03/1403  به شرط رعایت حداقل واحد مجاز (12 واحد) از طریق سامانه آموزشی گلستان اقدام نمایند. دانشجویان ورودی 1402 فقط مجاز به حذف  یک درس تئوری هستند.

دانلود فایل راهنما

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات