تعداد بازدید: 1956

اطلاعیه تمدید: " انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشجویی"

شناسه: 3388296
اطلاعیه ها

اطلاعیه تمدید:
" انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشجویی"

انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشگاه صنعتی همدان به علت حد نصاب نرسیدن تعداد داوطلبین، به مدت 15 روز تمدید می گردد. متقاضیان تا ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 06/09/1402 فرصت دارند جهت ثبت نام به ساختمان فرشچیان، طبقه چهارم، اداره خوابگاه ها مراجعه و ثبت نام نمایند.
امور دانشجویی دانشگاه "

تعداد بازدید: 1956

اطلاعیه تمدید: " انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشجویی"

شناسه: 3388296
اطلاعیه ها

اطلاعیه تمدید:
" انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشجویی"

انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشگاه صنعتی همدان به علت حد نصاب نرسیدن تعداد داوطلبین، به مدت 15 روز تمدید می گردد. متقاضیان تا ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 06/09/1402 فرصت دارند جهت ثبت نام به ساختمان فرشچیان، طبقه چهارم، اداره خوابگاه ها مراجعه و ثبت نام نمایند.
امور دانشجویی دانشگاه "

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات