تعداد بازدید: 829

اطلاعیه ارزشیابی

شناسه: 4296193
اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان گرامی:
مطابق مصوبه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه، امکان صدور کارت ورود به جلسه و همچنین رویت نمرات امتحانات پایان ترم در سیستم گلستان، منوط به انجام ارزشیابی اساتید از تاریخ 12/03/1403 لغایت 18/03/1403 توسط دانشجویان می باشد، لذا دانشجویان محترم می بایست در تاریخ مقرر نسبت به انجام ارزشیابی اساتید اقدام  نمایند.

تعداد بازدید: 829

اطلاعیه ارزشیابی

شناسه: 4296193
اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان گرامی:
مطابق مصوبه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه، امکان صدور کارت ورود به جلسه و همچنین رویت نمرات امتحانات پایان ترم در سیستم گلستان، منوط به انجام ارزشیابی اساتید از تاریخ 12/03/1403 لغایت 18/03/1403 توسط دانشجویان می باشد، لذا دانشجویان محترم می بایست در تاریخ مقرر نسبت به انجام ارزشیابی اساتید اقدام  نمایند.

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات