تعداد بازدید: 1996

از سرگیری فعالیت های آموزشی دانشگاه ها

شناسه: 828663
بازگشایی

 

طبق مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا از سرگیری فعالیت های آموزشی دانشگاه ها از ابتدای اسفند 1400 به صورت حضوری انجام شد.

 

تعداد بازدید: 1996

از سرگیری فعالیت های آموزشی دانشگاه ها

شناسه: 828663
بازگشایی

 

طبق مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا از سرگیری فعالیت های آموزشی دانشگاه ها از ابتدای اسفند 1400 به صورت حضوری انجام شد.

 

سایر اخبار
افزودن نظرات