آغاز فعالیت های فرهنگی و دانشجوئی دانشگاه صنعتی همدان در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰همراه با تجدید میثاق با شهدا

شورای فرهنگی دانشگاه صنعتی همدان، شروع فعالیت های سال تحصیلی جدید را همراه با تجدید میثاق با شهدا آغاز کرد.

به گزارش دفتر روابط عمومی، دکتر ختن لو، رئیس دانشگاه به همراه حجت الاسلام سبحانی(مسئول نهاد رهبری)، دکتر مظاهری (معاون دانشجوئی و فرهنگی) و اعضاء شورای فرهنگی فعالیت های سال تحصیلی جدید را همراه با تجدید میثاق با شهدای گمنام آغاز کردند.


 

آغاز فعالیت های فرهنگی و دانشجوئی دانشگاه صنعتی همدان در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰همراه با تجدید میثاق با شهدا

شورای فرهنگی دانشگاه صنعتی همدان، شروع فعالیت های سال تحصیلی جدید را همراه با تجدید میثاق با شهدا آغاز کرد.

به گزارش دفتر روابط عمومی، دکتر ختن لو، رئیس دانشگاه به همراه حجت الاسلام سبحانی(مسئول نهاد رهبری)، دکتر مظاهری (معاون دانشجوئی و فرهنگی) و اعضاء شورای فرهنگی فعالیت های سال تحصیلی جدید را همراه با تجدید میثاق با شهدای گمنام آغاز کردند.


 

افزودن نظرات