اطلاعیه شماره ۳ ثبت نام . تکمیل فرم پایش فرهنگی

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان محترم مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی همدان، به اطلاع می رساند دانشجویان محترم ضروری است فرم پایش فرهنگی را از این قسمت دریافت کرده و پس از تکمیل هنگام ثبت نام به همراه سایر مدارک در سیستم گلستان بارگذاری کنند. لازم به ذکر است تکمیل و بارگذاری این فرم لازمه تکمیل فرایند ثبت نام می باشد.
معاونت دانشجویی و فرهنگی

دانلود فرم

اطلاعیه شماره ۳ ثبت نام . تکمیل فرم پایش فرهنگی

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان محترم مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی همدان، به اطلاع می رساند دانشجویان محترم ضروری است فرم پایش فرهنگی را از این قسمت دریافت کرده و پس از تکمیل هنگام ثبت نام به همراه سایر مدارک در سیستم گلستان بارگذاری کنند. لازم به ذکر است تکمیل و بارگذاری این فرم لازمه تکمیل فرایند ثبت نام می باشد.
معاونت دانشجویی و فرهنگی

دانلود فرم

افزودن نظرات