اطلاعیه در خصوص همانندجویی پروپوزال

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد

در زمان اقدام جهت تصویب عنوان پایان‌نامه توجه داشته باشید:

بر اساس مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، بارگذاری عنوان پایان‌نامه و بندهای ۴ تا ۹ فرم پروپوزال، در سامانه همانندجو الزامی است. تعداد واژگان این قسمت‌ها نباید کمتر از ۱۰۰۰ و درصد همانندی نباید بیشتر از ۴۰ درصد باشد. در غیر این صورت درخواست قابل بررسی نخواهد بود.

اطلاعیه در خصوص همانندجویی پروپوزال

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد

در زمان اقدام جهت تصویب عنوان پایان‌نامه توجه داشته باشید:

بر اساس مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، بارگذاری عنوان پایان‌نامه و بندهای ۴ تا ۹ فرم پروپوزال، در سامانه همانندجو الزامی است. تعداد واژگان این قسمت‌ها نباید کمتر از ۱۰۰۰ و درصد همانندی نباید بیشتر از ۴۰ درصد باشد. در غیر این صورت درخواست قابل بررسی نخواهد بود.

افزودن نظرات