اطلاعیه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد – پونه عصاری

بسمه تعالی

 

 

گروه مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک

 

اطلاعیه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

افزایش تباین تومورهای سینه با انتخاب فرکانس و عرض پالس مناسب در روش تصویربرداری پالس تراهرتز

ارائه دهنده: پونه عصاری

زمان:  ۱۲/۱۲/۹۹  ساعت ۱۰               ­­­                                       لینک جلسه دفاع:  lms.hut.ac.ir/def

           استاد راهنما اول: دکتر علیرضا کوکبی                               استاد راهنما دوم: دکتر محمدرضا رضاییان                                

مرتبه علمی: استادیار      دانشگاه:  صنعتی همدان                    مرتبه علمی: استادیار      دانشگاه: صنعتی همدان                    

 

      استاد داور داخلی: دکترحمیدرضا شاهدوستی                             استاد داور خارجی: دکتر قاسم علی‌پور     

مرتبه علمی: استادیار      دانشگاه: صنعتی همدان                     مرتبه علمی: استادیار       دانشگاه: صنعتی همدان                                      

 

چکیده:

سرطان سینه شایع‌ترین سرطان درمیان زنان است و درمان اصلی آن عمل جراحی سینه است، بنابراین جراحان درجستجو ابزار بسیار حساس برای دستیابی به حاشیه دقیق توموراین سرطان هستند. تصویر برداری پالس تراهرتز یک روش غیرتهاجمی و غیریونیزه است. این روش تصویربرداری به مواد قطبی مانند آب حساس است و می‌تواند تباین تصویر مناسبی را به نمایش بگذارد که باعث تمایز بین بافت‌های سالم و سرطانی می‌شود. منظور از تباین تصویر، تفاوت درخشندگی رنگ دراشیاست که باعث افتراق تصاویر آن‌ها با یکدیگر می‌شود. ما دراین پژوهش با تغیردادن پارامترهای عرض پالس و فرکانس می‌خواهیم تباین تصویر را برای تومورهای سرطان سینه افزایش دهیم.

اطلاعیه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد – پونه عصاری

بسمه تعالی

 

 

گروه مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک

 

اطلاعیه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

افزایش تباین تومورهای سینه با انتخاب فرکانس و عرض پالس مناسب در روش تصویربرداری پالس تراهرتز

ارائه دهنده: پونه عصاری

زمان:  ۱۲/۱۲/۹۹  ساعت ۱۰               ­­­                                       لینک جلسه دفاع:  lms.hut.ac.ir/def

           استاد راهنما اول: دکتر علیرضا کوکبی                               استاد راهنما دوم: دکتر محمدرضا رضاییان                                

مرتبه علمی: استادیار      دانشگاه:  صنعتی همدان                    مرتبه علمی: استادیار      دانشگاه: صنعتی همدان                    

 

      استاد داور داخلی: دکترحمیدرضا شاهدوستی                             استاد داور خارجی: دکتر قاسم علی‌پور     

مرتبه علمی: استادیار      دانشگاه: صنعتی همدان                     مرتبه علمی: استادیار       دانشگاه: صنعتی همدان                                      

 

چکیده:

سرطان سینه شایع‌ترین سرطان درمیان زنان است و درمان اصلی آن عمل جراحی سینه است، بنابراین جراحان درجستجو ابزار بسیار حساس برای دستیابی به حاشیه دقیق توموراین سرطان هستند. تصویر برداری پالس تراهرتز یک روش غیرتهاجمی و غیریونیزه است. این روش تصویربرداری به مواد قطبی مانند آب حساس است و می‌تواند تباین تصویر مناسبی را به نمایش بگذارد که باعث تمایز بین بافت‌های سالم و سرطانی می‌شود. منظور از تباین تصویر، تفاوت درخشندگی رنگ دراشیاست که باعث افتراق تصاویر آن‌ها با یکدیگر می‌شود. ما دراین پژوهش با تغیردادن پارامترهای عرض پالس و فرکانس می‌خواهیم تباین تصویر را برای تومورهای سرطان سینه افزایش دهیم.

افزودن نظرات