شناسه پرداختی صحیح را برای ورایز وجه و هدایت به درگاه پرداخت مربوطه انتخاب نماییدResponsive Image

تربیت بدنی

درگاه تربیت بدنی
Responsive Image

آزمایشگاه ها

آزمایشگاه ها
Responsive Image

خرید کتاب

خرید کتاب
Responsive Image

کانون شکوفایی

کانون شکوفایی


Responsive Image

طرح های پژوهشی

طرح های پژوهشی
Responsive Image

برگزاری مراسم 

برگزاری مراسم 
Responsive Image

سایر درآمد ها

سایر درآمد ها
Responsive Image

فروش اموال اسقاطی

فروش اموال اسقاطی
Responsive Image

اجاره ها

اجاره ها