معرفی آزمایشگاه

دکتر پیام ورشوی
سرپرست آزمایشگاه
تلفن : 08138411439

لیست آزمایشگاه : 

 • آزمایشگاه مقاومت مصالح
 • آزمایشگاه رباتیک
 • آزمایشگاه کنترل صنعتی و ابزار دقیق
 • آزمایشگاه مکانیک سیالات
 • کارگاه سی‌ان‌سی
 • کارگاه جوشکاری و ورق‌کاری
رضا میر رازی
کارشناس آزمایشگاه
تلفن : 08138411322

شرح وظایف

 • دانشگاه صنعتی همدان
 • دانشگاه صنعتی همدان
 • دانشگاه صنعتی همدان
 • دانشگاه صنعتی همدان
 • دانشگاه صنعتی همدان
 • دانشگاه صنعتی همدان
 • دانشگاه صنعتی همدان
 • دانشگاه صنعتی همدان
 • دانشگاه صنعتی همدان