برگزاری دوره عملی اطفاء حریق و آتش نشانی

به همت مدیریت امور پژوهشی دانشگاه، دوره عملی اطفاء حریق و آتش نشانی دوره یک ساعته آشنایی عملی با اطفاء حریق، عملیات امداد و نجات و همچنین پیشگیری از خطرات با رعایت پروتکل ها ی بهداشتی در دانشگاه انجام شد.


 

 

برگزاری دوره عملی اطفاء حریق و آتش نشانی

به همت مدیریت امور پژوهشی دانشگاه، دوره عملی اطفاء حریق و آتش نشانی دوره یک ساعته آشنایی عملی با اطفاء حریق، عملیات امداد و نجات و همچنین پیشگیری از خطرات با رعایت پروتکل ها ی بهداشتی در دانشگاه انجام شد.


 

 

افزودن نظرات