اطلاعیه ارسال پستی مدارک

دانش آموختگانی که درخواست ارسال مدارک تحصیلی شامل گواهی موقت، دانشنامه، گواهی ابطال معافیت، گواهی رتبه و .. را  از طریق پست به آدرس خود دارند می توانند مبلغ  ۴۵۳۳۰۰ ریال به حساب امانی به شماره حساب ۴۱۰۱۰۴۷۷۷۱۲۰۴۹۸۰ و شماره شبا۸۷۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۴۷۷۷۱۲۰۴۹۸۰  IR  نزد بانک مرکزی به نام اداره کل پست استان همدان  واریز نموده و تصویر فیش واریزی به همراه آدرس دقیق، کدپستی و شماره همراه خود را به ایمیل egrad@hut.ac.ir ارسال نمایند. در صورتی که درخواست گواهی موقت از طریق پیشخوان خدمت گلستان انجام شده باشد، تصویر فیش واریزی باید از طریق پیشخوان ارسال گردد.

اطلاعیه ارسال پستی مدارک

دانش آموختگانی که درخواست ارسال مدارک تحصیلی شامل گواهی موقت، دانشنامه، گواهی ابطال معافیت، گواهی رتبه و .. را  از طریق پست به آدرس خود دارند می توانند مبلغ  ۴۵۳۳۰۰ ریال به حساب امانی به شماره حساب ۴۱۰۱۰۴۷۷۷۱۲۰۴۹۸۰ و شماره شبا۸۷۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۴۷۷۷۱۲۰۴۹۸۰  IR  نزد بانک مرکزی به نام اداره کل پست استان همدان  واریز نموده و تصویر فیش واریزی به همراه آدرس دقیق، کدپستی و شماره همراه خود را به ایمیل egrad@hut.ac.ir ارسال نمایند. در صورتی که درخواست گواهی موقت از طریق پیشخوان خدمت گلستان انجام شده باشد، تصویر فیش واریزی باید از طریق پیشخوان ارسال گردد.

افزودن نظرات