اطلاعیه مهم در خصوص حذف ترم و حذف درس در نیم‌سال ۳۹۹۱

قابل توجه کلیه دانشجویان

درخواست­های حذف ترم و حذف درس مربوط به نیم­سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ که بعد از تاریخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ در سامانه آموزشی گلستان ثبت شود، حتی در صورت ارائه مدارک، قابل بررسی نیستند.

اطلاعیه مهم در خصوص حذف ترم و حذف درس در نیم‌سال ۳۹۹۱

قابل توجه کلیه دانشجویان

درخواست­های حذف ترم و حذف درس مربوط به نیم­سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ که بعد از تاریخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ در سامانه آموزشی گلستان ثبت شود، حتی در صورت ارائه مدارک، قابل بررسی نیستند.

افزودن نظرات