قابل توجه دانشجویان محترم ساکن خوابگاه

حسب در خواستهای مکرر مدیران خوابگاه های خودگردان، از دانشجویان محترم درخواست می شود، نسبت به تسویه حساب اجاره بهاء خود تا پایان سال ۹۸ اقدام نمایید. لازم به ذکر است مسئولین دانشگاه از طرق مختلف در حال پیگیری برای حل مشکل دانشجویان در پرداخت هزینه های خوابگاهی از فروردین تا تیر ماه سال جاری می باشند.

قابل توجه دانشجویان محترم ساکن خوابگاه

حسب در خواستهای مکرر مدیران خوابگاه های خودگردان، از دانشجویان محترم درخواست می شود، نسبت به تسویه حساب اجاره بهاء خود تا پایان سال ۹۸ اقدام نمایید. لازم به ذکر است مسئولین دانشگاه از طرق مختلف در حال پیگیری برای حل مشکل دانشجویان در پرداخت هزینه های خوابگاهی از فروردین تا تیر ماه سال جاری می باشند.

افزودن نظرات