مقطع کارشناسی ارشد گروه مکانیک در نیم سال اول 1401 دانشجو می پذیرد.

در جلسه اعضاء هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک با رئیس دانشگاه مطرح شد:
مقطع کارشناسی ارشد گروه مکانیک در نیم سال اول 1401 دانشجو می پذیرد.

به گزارش دفتر روابط عمومی، در جلسه هم اندیشی اعضاء هیات علمی گروه مهندسی مکانیک با رئیس دانشگاه، در خصوص برنامه ها، نیازها و مسائل مربوط به گروه بحث و تبادل نظر شد.
در این جلسه در خصوص برنامه های گروه مکانیک جهت پذیرش دانشجویان در مقطع ارشد با گرایش طراحی کاربردی در نیم سال اول 1401 گفتگو شد. همچنین برنامه توسعه گروه تشریح شد و نیاز به راه اندازی کارگاه عمومی جدید، کارگاه اتومکانیک، آزمایشگاه ترمودینامیک، جذب اعضاء هیات علمی جدید و کارشناس گروه و آزمایشگاه مطرح گردید.

مقطع کارشناسی ارشد گروه مکانیک در نیم سال اول 1401 دانشجو می پذیرد.

در جلسه اعضاء هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک با رئیس دانشگاه مطرح شد:
مقطع کارشناسی ارشد گروه مکانیک در نیم سال اول 1401 دانشجو می پذیرد.

به گزارش دفتر روابط عمومی، در جلسه هم اندیشی اعضاء هیات علمی گروه مهندسی مکانیک با رئیس دانشگاه، در خصوص برنامه ها، نیازها و مسائل مربوط به گروه بحث و تبادل نظر شد.
در این جلسه در خصوص برنامه های گروه مکانیک جهت پذیرش دانشجویان در مقطع ارشد با گرایش طراحی کاربردی در نیم سال اول 1401 گفتگو شد. همچنین برنامه توسعه گروه تشریح شد و نیاز به راه اندازی کارگاه عمومی جدید، کارگاه اتومکانیک، آزمایشگاه ترمودینامیک، جذب اعضاء هیات علمی جدید و کارشناس گروه و آزمایشگاه مطرح گردید.

افزودن نظرات