قدردانی هیات عالی جذب از دانشگاه صنعتی همدان

به گزارش دفتر روابط عمومی، هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی از دبیرخانه جذب دانشگاه صنعتی همدان در خصوص پیاده سازی فرایند روانشناسی شخصیت در مراحل جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاه در کارگروه صلاحیت عمومی تقدیر و قدردانی نمود.

قدردانی هیات عالی جذب از دانشگاه صنعتی همدان

به گزارش دفتر روابط عمومی، هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی از دبیرخانه جذب دانشگاه صنعتی همدان در خصوص پیاده سازی فرایند روانشناسی شخصیت در مراحل جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاه در کارگروه صلاحیت عمومی تقدیر و قدردانی نمود.

افزودن نظرات