دانشگاه صنعتی همدان آماده بازگشائی کلاس های حضوری دانشجویان

دانشگاه صنعتی همدان آماده بازگشائی کلاس های حضوری دانشجویان
100درصد اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی همدان واکسن کرونا دریافت کرده اند.

به گزارش دفتر روابط عمومی، کلیه اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی همدان دز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند. این موضوع همزمان با بخشنامه های وزارت بهداشت و وزارت عتف در خصوص آمادگی دانشگاه ها جهت بازگشائی کلاس های آموزشی و حضور دانشجویان در دانشگاه انجام شد.

دانشگاه صنعتی همدان آماده بازگشائی کلاس های حضوری دانشجویان

دانشگاه صنعتی همدان آماده بازگشائی کلاس های حضوری دانشجویان
100درصد اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی همدان واکسن کرونا دریافت کرده اند.

به گزارش دفتر روابط عمومی، کلیه اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی همدان دز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند. این موضوع همزمان با بخشنامه های وزارت بهداشت و وزارت عتف در خصوص آمادگی دانشگاه ها جهت بازگشائی کلاس های آموزشی و حضور دانشجویان در دانشگاه انجام شد.

افزودن نظرات