برگزاری امتحانات دانشگاه صنعتی همدان به صورت مجازی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و مطابق تقویم مصوب شورای آموزشی دانشگاه امتحانات پایانی نیمسال اول سال ۱۴۰۰ از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰‌/۱۰/۱۸ به صورت مجازی آغاز شده و روال منظم آن تا پایان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ادامه خواهد داشت.
بر این مبنا، نحوه برگزاری آزمون حداقل دو روز قبل از آزمون توسط اساتید محترم و از طریق سامانه درس افزار به دانشجویان اطلاع داده می شود.  همچنین،  اساتید محترم در مدت برگزاری آزمون در سامانه ادوبی کانکت جهت پاسخگویی به دانشجویان به صورت برخط حضور دارند.
خاطر نشان می کند، مهلت ثبت نمرات اولیه برای کلیه اساتید محترم تا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ می باشد. در پایان، قفل نمرات توسط اداره اموزش در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ انجام می پذیرد.

"عکس از آرشیو"

برگزاری امتحانات دانشگاه صنعتی همدان به صورت مجازی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و مطابق تقویم مصوب شورای آموزشی دانشگاه امتحانات پایانی نیمسال اول سال ۱۴۰۰ از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰‌/۱۰/۱۸ به صورت مجازی آغاز شده و روال منظم آن تا پایان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ادامه خواهد داشت.
بر این مبنا، نحوه برگزاری آزمون حداقل دو روز قبل از آزمون توسط اساتید محترم و از طریق سامانه درس افزار به دانشجویان اطلاع داده می شود.  همچنین،  اساتید محترم در مدت برگزاری آزمون در سامانه ادوبی کانکت جهت پاسخگویی به دانشجویان به صورت برخط حضور دارند.
خاطر نشان می کند، مهلت ثبت نمرات اولیه برای کلیه اساتید محترم تا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ می باشد. در پایان، قفل نمرات توسط اداره اموزش در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ انجام می پذیرد.

"عکس از آرشیو"

افزودن نظرات