امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه صنعتی همدان و شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی (لبزنت)

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی همدان، پیرو توسعه فعالیت های آزمایشگاه مرکزی، تفاهم نامه همکاری علمی-آزمایشگاهی بین معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه صنعتی همدان با مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی (لبزنت) منعقد گردید. در پی انعقاد این تفاهم نامه، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه از تاریخ 1400/10/06 به عضویت آزمایشی این شبکه در آمد.
از این رو اعضای هیاًت علمی، دانشجویان دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی، شرکت های دانش بنیان و  سایر متقاضیان می توانند از تخفیفات باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در دانشگاه صنعتی همدان استفاده نمایند.

امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه صنعتی همدان و شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی (لبزنت)

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی همدان، پیرو توسعه فعالیت های آزمایشگاه مرکزی، تفاهم نامه همکاری علمی-آزمایشگاهی بین معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه صنعتی همدان با مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی (لبزنت) منعقد گردید. در پی انعقاد این تفاهم نامه، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه از تاریخ 1400/10/06 به عضویت آزمایشی این شبکه در آمد.
از این رو اعضای هیاًت علمی، دانشجویان دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی، شرکت های دانش بنیان و  سایر متقاضیان می توانند از تخفیفات باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در دانشگاه صنعتی همدان استفاده نمایند.

افزودن نظرات