اطلاعیه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد : زهرا اسماعیلی

گروه مهندسی برق

اطلاعیه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد

روشهای کنترل SVCدر حضور بارهای نامتعادل در شبکه توزیع

ارائه دهنده: زهرا اسماعیلی

زمان:  شنبه 25/10/1400   ساعت17                              لینک ارائه: https://lms.hut.ac.ir/naghizadeh_vc/

استاد راهنما:      دکتر رمضانعلی نقی زاده                                  مرتبه علمی:            دانشگاه:صنعتی همدان

استاد داور داخلی:  دکتر سید محمدمهدی موسوی                     مرتبه علمی:             دانشگاه: صنعتی همدان

استاد داور خارجی: دکتر عباس فتاحی                                       مرتبه علمی:             دانشگاه: صنعتی همدان

چکیده:

جبرانسازی و کنترل توان راکتیو یکی از مهمترین عوامل در طراحی و بهرهبرداری سیستمهای قدرت الکتریکی جریان متناوب است. از آنجاییکه آمپدانسهای اجزا سیستم قدرت بهطور غالب راکتیو میباشند، انتقال توان اکتیو نیازمند وجود اختلاف زاویه فاز بین ولتاژهای ابتدا و انتهای خط در سیستم قدرت است. توان راکتیو نهتنها بازده و قابلیت اطمینان سیستم قدرت را کاهش میدهد بلکه باعث دشوارتر شدن تنظیم ولتاژ نیز میشود.

ازاینرو جبرانسازی توان راکتیو در شبکه ضرورت مییابد. از طرفی عدم تعادل در شبکه توزیع باعث خاموشی شبکه و خسارت به تجهیزات مختلف شبکه میشود که با استفاده از SVC قابل جبران است. در این تحقیق از SVC برای کنترل توان راکتیو و بهبود کیفیت توان شبکه قدرت استفاده شد.

اطلاعیه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد : زهرا اسماعیلی

گروه مهندسی برق

اطلاعیه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد

روشهای کنترل SVCدر حضور بارهای نامتعادل در شبکه توزیع

ارائه دهنده: زهرا اسماعیلی

زمان:  شنبه 25/10/1400   ساعت17                              لینک ارائه: https://lms.hut.ac.ir/naghizadeh_vc/

استاد راهنما:      دکتر رمضانعلی نقی زاده                                  مرتبه علمی:            دانشگاه:صنعتی همدان

استاد داور داخلی:  دکتر سید محمدمهدی موسوی                     مرتبه علمی:             دانشگاه: صنعتی همدان

استاد داور خارجی: دکتر عباس فتاحی                                       مرتبه علمی:             دانشگاه: صنعتی همدان

چکیده:

جبرانسازی و کنترل توان راکتیو یکی از مهمترین عوامل در طراحی و بهرهبرداری سیستمهای قدرت الکتریکی جریان متناوب است. از آنجاییکه آمپدانسهای اجزا سیستم قدرت بهطور غالب راکتیو میباشند، انتقال توان اکتیو نیازمند وجود اختلاف زاویه فاز بین ولتاژهای ابتدا و انتهای خط در سیستم قدرت است. توان راکتیو نهتنها بازده و قابلیت اطمینان سیستم قدرت را کاهش میدهد بلکه باعث دشوارتر شدن تنظیم ولتاژ نیز میشود.

ازاینرو جبرانسازی توان راکتیو در شبکه ضرورت مییابد. از طرفی عدم تعادل در شبکه توزیع باعث خاموشی شبکه و خسارت به تجهیزات مختلف شبکه میشود که با استفاده از SVC قابل جبران است. در این تحقیق از SVC برای کنترل توان راکتیو و بهبود کیفیت توان شبکه قدرت استفاده شد.

سایر اطلاعیه ها

اطلاعیه فراخوان دریافت پروپوزال طرح شهید احمدی روشن بنیاد ملی نخبگان

اطلاعیه تزریق نوبت یادآور واکسن ویژه دانشجویان

جشنواره ملی حضرت ولی عصر(عج)

تقويم آموزشي نيم‌سال اول سال تحصيلي 1402-1401

متن تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی همدان و شرکت مخابرات استان

اطلاعیه ویژه دانشجویان متقاضی اسکان در خوابگاه­های دانشجویی

افزودن نظرات