تعداد بازدید: 339

انتصاب رئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی همدان

شناسه: 460078
اخبار

به گزارش دفتر روابط عمومی، جناب آقای امید حمیدی عضو هیات علمی گروه علوم پایه و عمومی، طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه صنعتی همدان به سمت رئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی منصوب شد. همچنین از زحمات جناب آقای دکتر مجتبی رسته در زمان تصدی این سمت تقدیر و تشکر گردید.

تعداد بازدید: 339

انتصاب رئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی همدان

شناسه: 460078
اخبار

به گزارش دفتر روابط عمومی، جناب آقای امید حمیدی عضو هیات علمی گروه علوم پایه و عمومی، طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه صنعتی همدان به سمت رئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی منصوب شد. همچنین از زحمات جناب آقای دکتر مجتبی رسته در زمان تصدی این سمت تقدیر و تشکر گردید.

سایر اخبار
افزودن نظرات