نشست نماینده رئیس دانشگاه در امور بانوان با حضور بانوان هیات علمی و یاوران علمی دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نشست نماینده رئیس دانشگاه در امور بانوان با حضور بانوان هیات علمی و یاوران علمی دانشگاه برگزار شد.
در این نشست در خصوص مسائل و مشکلا‌ت حوزه بانوان دانشگاه بحث و تبادل نظر گردید و در ادامه بر لزوم برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی و ورزشی ویژه بانوان، مشارکت بیشتر بانوان در مسئولیت ها و مدیریت های اجرایی و هماهنگی و توازن نظام پرداختی به بانوان تاکید گردید.


​​​​​​​

نشست نماینده رئیس دانشگاه در امور بانوان با حضور بانوان هیات علمی و یاوران علمی دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نشست نماینده رئیس دانشگاه در امور بانوان با حضور بانوان هیات علمی و یاوران علمی دانشگاه برگزار شد.
در این نشست در خصوص مسائل و مشکلا‌ت حوزه بانوان دانشگاه بحث و تبادل نظر گردید و در ادامه بر لزوم برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی و ورزشی ویژه بانوان، مشارکت بیشتر بانوان در مسئولیت ها و مدیریت های اجرایی و هماهنگی و توازن نظام پرداختی به بانوان تاکید گردید.


​​​​​​​

افزودن نظرات