زمانبندی رسیدگی به اعتراضات امتحانات - درحال به روز رسانی

جدول زمانبندی رسیدگی به اعتراضات امتحانات

این جدول درحال به روز رسانی است

​​​​​

​​​​​​​

نام درس نام استاد تاريخ امتحان تاریخ و ساعت رسیدگی حضوری به اعتراضات 
كيفيت توان رمضانعلي نقي زاده ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ چهارشنبه 1401/4/8 ساعت 10-9
شيمي آلي پيشرفته سيد احمد رضا موسوي زارع ۱۴۰۱/۰۳/۲8 شنبه 1401/4/4 ساعت 12-10
سمينار كارشناسي ارشد اكبر حيدرپور ۱۴۰۱/۰۳/۲8  1401/4/20 
ریاضی1 پگاه مقیمی ۱۴۰۱/۰۳/۲8 چهارشنبه 1401/4/8 ساعت 9-10
ریاضی1 ساناز بوجاری ۱۴۰۱/۰۳/۲8 شنبه 1401/4/4 ساعت 10-11
ریاضی1 اعظم دولت نژاد ثمرین ۱۴۰۱/۰۳/۲8 چهارشنبه 1401/4/8 ساعت 13
شناسایی الگو محمدرضا رضائیان ۱۴۰۱/۰۳/۲8 چهارشنبه 1401/4/1 ساعت 10-12
رایانش تکاملی مه لقا افراسیابی ۱۴۰۱/۰۳/۲8 1401/4/20 ساعت 11
بررسیهای فنی و اقتصادی در معدن حسام دهقانی ۱۴۰۱/۰۳/۲8 1401/03/30 ساعت 11
آشنایی با مهندسی شیمی علیرضا بهرامیان ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ 1401/04/07 ساعت 12:30
سیستم برتراشه علیرضا کوکبی ۱۴۰۱/۰۳/29 1401/04/04 ساعت 11
سیستمهای کنترل تطبیقی مهدی خدابنده ۱۴۰۱/۰۳/29 1401/04/20 ساعت 16
بلور شناسی و آزمایشگاه احمد قادری حمیدی ۱۴۰۱/۰۳/29 1401/04/04 ساعت 11
روشهای نوین مطالعه مواد اکبر حیدرپور ۱۴۰۱/۰۳/30 1401/04/20 
موازنه انرژی و مواد ابوالفضل شجاعیان ۱۴۰۱/۰۳/30 1401/04/20 ساعت 10
آتشکاری پیشرفته حسام دهقانی ۱۴۰۱/۰۳/30 1401/04/1 ساعت 10:30
مدارهای منطقی محسن احمدوند ۱۴۰۱/۰۳/30 1401/04/20 ساعت 10
داده کاوی پیشرفته فاطمه امیری ۱۴۰۱/۰۳/31 1401/04/07 ساعت 12
سمینار کارشناسی ارشد معصومه آشوری راد ۱۴۰۱/۰۳/31 1401/04/20 ساعت 11
ریاضی2 محمود پری پور ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/08 ساعت 12:30
ریاضی2 وانیا خداکرمی ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/08 ساعت 11
ریاضی2 لطف الله کریمی ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/08 ساعت 8
انرژی های تجدیدپذیر سید محمد مهدی موسوی ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/08 ساعت 12
خطا در اندازه گیری مهدی پورعبدلی سردرود ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/08 ساعت 11
اپتیک زیست پزشکی مجتبی مظاهری ۱۴۰۱/۰3/30 1401/04/20 ساعت 10
روشهای عددی پیشرفته در معادن وهاب سرفرازی ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/06 ساعت 9
فیزیک2 مژگان نجفی ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/08 ساعت 9
فیزیک2 مجتبی مظاهری ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/11 ساعت 10
فیزیک2 حمید یوسفی ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/18 ساعت 10
فیزیک2 معصومه خامه چی ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/11 ساعت 11
شیمی معدنی پیشرفته حمید گودرزی افشار ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/22
تئوری فرآیندهای پیرومتالورژی سعید کریمی ۱۴۰۱/۰4/05 1401/04/07 ساعت 10
روشهای استخراج سنگهای ساختمانی وهاب سرفرازی ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/06 ساعت 10
سمینار کارشناسی ارشد نیما بابانوری ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/14 ساعت 12
بهینه سازی  بیژن مدی ۱۴۰۱/۰4/05 1401/04/07 ساعت 10
شبکه های عصبی زهره نقیبی ۱۴۰۱/۰4/05 1401/04/25 ساعت 10
مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی سمیرا عباسی ۱۴۰۱/۰4/05 1401/04/15 ساعت 10
مجتبی حسینی تودشکی مجتبی حسینی ۱۴۰۱/۰4/05 1401/04/21 ساعت 10
فیزیک1 مژگان نجفی ۱۴۰۱/۰4/06 1401/04/11 ساعت 10
مدلسازی و کنترل مبدلهای الکترونیک سید محمدعظیمی ۱۴۰۱/۰4/05 1401/04/07 ساعت 10
مکانیزاسیون در حفاری های زیر زمینی ستار مهدوری ۱۴۰۱/۰4/06 1401/04/07 ساعت 11
ریاضی2 اعظم دولت نژاد ثمرین ۱۴۰۱/04/01 چهارشنبه 1401/4/8 ساعت 13
شیمی عمومی حمید گودرزی افشار ۱۴۰۱/04/07  1401/4/14 ساعت 10

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​

زمانبندی رسیدگی به اعتراضات امتحانات - درحال به روز رسانی

جدول زمانبندی رسیدگی به اعتراضات امتحانات

این جدول درحال به روز رسانی است

​​​​​

​​​​​​​

نام درس نام استاد تاريخ امتحان تاریخ و ساعت رسیدگی حضوری به اعتراضات 
كيفيت توان رمضانعلي نقي زاده ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ چهارشنبه 1401/4/8 ساعت 10-9
شيمي آلي پيشرفته سيد احمد رضا موسوي زارع ۱۴۰۱/۰۳/۲8 شنبه 1401/4/4 ساعت 12-10
سمينار كارشناسي ارشد اكبر حيدرپور ۱۴۰۱/۰۳/۲8  1401/4/20 
ریاضی1 پگاه مقیمی ۱۴۰۱/۰۳/۲8 چهارشنبه 1401/4/8 ساعت 9-10
ریاضی1 ساناز بوجاری ۱۴۰۱/۰۳/۲8 شنبه 1401/4/4 ساعت 10-11
ریاضی1 اعظم دولت نژاد ثمرین ۱۴۰۱/۰۳/۲8 چهارشنبه 1401/4/8 ساعت 13
شناسایی الگو محمدرضا رضائیان ۱۴۰۱/۰۳/۲8 چهارشنبه 1401/4/1 ساعت 10-12
رایانش تکاملی مه لقا افراسیابی ۱۴۰۱/۰۳/۲8 1401/4/20 ساعت 11
بررسیهای فنی و اقتصادی در معدن حسام دهقانی ۱۴۰۱/۰۳/۲8 1401/03/30 ساعت 11
آشنایی با مهندسی شیمی علیرضا بهرامیان ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ 1401/04/07 ساعت 12:30
سیستم برتراشه علیرضا کوکبی ۱۴۰۱/۰۳/29 1401/04/04 ساعت 11
سیستمهای کنترل تطبیقی مهدی خدابنده ۱۴۰۱/۰۳/29 1401/04/20 ساعت 16
بلور شناسی و آزمایشگاه احمد قادری حمیدی ۱۴۰۱/۰۳/29 1401/04/04 ساعت 11
روشهای نوین مطالعه مواد اکبر حیدرپور ۱۴۰۱/۰۳/30 1401/04/20 
موازنه انرژی و مواد ابوالفضل شجاعیان ۱۴۰۱/۰۳/30 1401/04/20 ساعت 10
آتشکاری پیشرفته حسام دهقانی ۱۴۰۱/۰۳/30 1401/04/1 ساعت 10:30
مدارهای منطقی محسن احمدوند ۱۴۰۱/۰۳/30 1401/04/20 ساعت 10
داده کاوی پیشرفته فاطمه امیری ۱۴۰۱/۰۳/31 1401/04/07 ساعت 12
سمینار کارشناسی ارشد معصومه آشوری راد ۱۴۰۱/۰۳/31 1401/04/20 ساعت 11
ریاضی2 محمود پری پور ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/08 ساعت 12:30
ریاضی2 وانیا خداکرمی ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/08 ساعت 11
ریاضی2 لطف الله کریمی ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/08 ساعت 8
انرژی های تجدیدپذیر سید محمد مهدی موسوی ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/08 ساعت 12
خطا در اندازه گیری مهدی پورعبدلی سردرود ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/08 ساعت 11
اپتیک زیست پزشکی مجتبی مظاهری ۱۴۰۱/۰3/30 1401/04/20 ساعت 10
روشهای عددی پیشرفته در معادن وهاب سرفرازی ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/06 ساعت 9
فیزیک2 مژگان نجفی ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/08 ساعت 9
فیزیک2 مجتبی مظاهری ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/11 ساعت 10
فیزیک2 حمید یوسفی ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/18 ساعت 10
فیزیک2 معصومه خامه چی ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/11 ساعت 11
شیمی معدنی پیشرفته حمید گودرزی افشار ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/22
تئوری فرآیندهای پیرومتالورژی سعید کریمی ۱۴۰۱/۰4/05 1401/04/07 ساعت 10
روشهای استخراج سنگهای ساختمانی وهاب سرفرازی ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/06 ساعت 10
سمینار کارشناسی ارشد نیما بابانوری ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/14 ساعت 12
بهینه سازی  بیژن مدی ۱۴۰۱/۰4/05 1401/04/07 ساعت 10
شبکه های عصبی زهره نقیبی ۱۴۰۱/۰4/05 1401/04/25 ساعت 10
مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی سمیرا عباسی ۱۴۰۱/۰4/05 1401/04/15 ساعت 10
مجتبی حسینی تودشکی مجتبی حسینی ۱۴۰۱/۰4/05 1401/04/21 ساعت 10
فیزیک1 مژگان نجفی ۱۴۰۱/۰4/06 1401/04/11 ساعت 10
مدلسازی و کنترل مبدلهای الکترونیک سید محمدعظیمی ۱۴۰۱/۰4/05 1401/04/07 ساعت 10
مکانیزاسیون در حفاری های زیر زمینی ستار مهدوری ۱۴۰۱/۰4/06 1401/04/07 ساعت 11
ریاضی2 اعظم دولت نژاد ثمرین ۱۴۰۱/04/01 چهارشنبه 1401/4/8 ساعت 13
شیمی عمومی حمید گودرزی افشار ۱۴۰۱/04/07  1401/4/14 ساعت 10

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​

سایر اطلاعیه ها

تفاهم نامه با غار علیصدر

تفاهم نامه با پارچه‌سرای ممتاز

تفاهم نامه با فروشگاه اکبری

تفاهم نامه با دندانپزشکی دکتر سلماسی

تفاهم نامه با فروشگاه پوشاک وزیری

تفاهم‌نامه با فروشگاه عطر و ادکلن وزرا

افزودن نظرات