تقدیر و قدردانی از یاوران علمی دانشگاه در حوزه خدمات، خوابگاه های دانشجویی و مشاوره

به گزارش دفتر روابط عمومی، به مناسب روز کار و کارگر از زحمات و تلاش های یاوران علمی در حوزه خدمات قدردانی شد.
در این مراسم دکتر مومنی به اهمیت حضور نیروهای خدماتی دانشگاه اشاره کرد و گفت نقش شما عزیزان در فراهم نمودن محیط مناسب و با نشاط برای تحصیل و تحقیق دانشجویان و اعضای هیات علمی بی بدیل است.
رییس دانشگاه صنعتی همدان در ادامه گفت: همه اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی همدان دلسوزانه برای خدمت به آینده سازان این مرز و بوم تلاش می کنند و در این مسیر کارکنان خدماتی دانشگاه به دلیل شرایط کاری زحمت دوچندان بر دوش می کشند.
دکتر مومنی همچنین بر اهمیت تمرکز فعالیت های دانشگاه بر مسئله ازسرگیری آموزش حضوری  دانشجویان در شرایط بعداز کرونا اشاره کرد و از خانواده دانشگاه صنعتی همدان خواست تا با انرژی بیشتری در مسیر آموزش و تربیت دانشجویان تلاش نمایند.
در ادامه مراسم از کارشناسان خوابگاه های دانشجویی و حوزه مشاوره دانشگاه نیز به مناسبت هفته خوابگاه های دانشجویی تقدیر و قدردانی شد.


​​​​​​​

تقدیر و قدردانی از یاوران علمی دانشگاه در حوزه خدمات، خوابگاه های دانشجویی و مشاوره

به گزارش دفتر روابط عمومی، به مناسب روز کار و کارگر از زحمات و تلاش های یاوران علمی در حوزه خدمات قدردانی شد.
در این مراسم دکتر مومنی به اهمیت حضور نیروهای خدماتی دانشگاه اشاره کرد و گفت نقش شما عزیزان در فراهم نمودن محیط مناسب و با نشاط برای تحصیل و تحقیق دانشجویان و اعضای هیات علمی بی بدیل است.
رییس دانشگاه صنعتی همدان در ادامه گفت: همه اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی همدان دلسوزانه برای خدمت به آینده سازان این مرز و بوم تلاش می کنند و در این مسیر کارکنان خدماتی دانشگاه به دلیل شرایط کاری زحمت دوچندان بر دوش می کشند.
دکتر مومنی همچنین بر اهمیت تمرکز فعالیت های دانشگاه بر مسئله ازسرگیری آموزش حضوری  دانشجویان در شرایط بعداز کرونا اشاره کرد و از خانواده دانشگاه صنعتی همدان خواست تا با انرژی بیشتری در مسیر آموزش و تربیت دانشجویان تلاش نمایند.
در ادامه مراسم از کارشناسان خوابگاه های دانشجویی و حوزه مشاوره دانشگاه نیز به مناسبت هفته خوابگاه های دانشجویی تقدیر و قدردانی شد.


​​​​​​​

افزودن نظرات