بازید رییس دانشگاه از روند آماده سازی خوابگاه های دانشجویی

به گزارش دفتر روابط عمومی، دکتر مومنی از آخرین وضعیت آماده‌سازی خوابگاه‌های دانشجویی بازدید کرد.
خوابگاه‌های دانشگاه صنعتی همدان بصورت خودگردان اداره می‌شوند و در آغاز سالتحصیلی جدید حدود ۸۰۰ دانشجوی دختر و پسر در این خوابگاه‌ها اسکان خواهند یافت.


​​​​​​​

بازید رییس دانشگاه از روند آماده سازی خوابگاه های دانشجویی

به گزارش دفتر روابط عمومی، دکتر مومنی از آخرین وضعیت آماده‌سازی خوابگاه‌های دانشجویی بازدید کرد.
خوابگاه‌های دانشگاه صنعتی همدان بصورت خودگردان اداره می‌شوند و در آغاز سالتحصیلی جدید حدود ۸۰۰ دانشجوی دختر و پسر در این خوابگاه‌ها اسکان خواهند یافت.


​​​​​​​

1 نظر