اطلاعیه فراخوان دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی همدان

دانشگاه صنعتی همدان بر اساس "آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون (استعدادهای درخشان) در دوره دکتری" آیین نامه به شماره 5999 مورخ23/02/1399 " از میان متقاضیان واجد شرایط، برای سال تحصیلی 1402-1401 در رشته زیر بدون آزمون دانشجوی دکتری تخصصی می‌پذیرد:


دانلود متن فراخوان

​​​​​​​دانلود فرم ها
​​​​​​​

اطلاعیه فراخوان دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی همدان

دانشگاه صنعتی همدان بر اساس "آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون (استعدادهای درخشان) در دوره دکتری" آیین نامه به شماره 5999 مورخ23/02/1399 " از میان متقاضیان واجد شرایط، برای سال تحصیلی 1402-1401 در رشته زیر بدون آزمون دانشجوی دکتری تخصصی می‌پذیرد:


دانلود متن فراخوان

​​​​​​​دانلود فرم ها
​​​​​​​

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات