تعداد بازدید: 1813

اطلاعیه حذف اضطراری 4012

شناسه: 2223066
اطلاعیه ها

بدین وسیله به اطلاع می رساند دانشجویان مقطع کارشناسی با توجه به  آئین نامه آموزشی، می توانند نسبت به حذف اضطراری (حذف تکدرس) یک درس تئوری  یا عملی در تاریخ 09/03/1402  به شرط رعایت حداقل واحد مجاز (12 واحد) از طریق سامانه آموزشی گلستان اقدام نمایند.

تعداد بازدید: 1813

اطلاعیه حذف اضطراری 4012

شناسه: 2223066
اطلاعیه ها

بدین وسیله به اطلاع می رساند دانشجویان مقطع کارشناسی با توجه به  آئین نامه آموزشی، می توانند نسبت به حذف اضطراری (حذف تکدرس) یک درس تئوری  یا عملی در تاریخ 09/03/1402  به شرط رعایت حداقل واحد مجاز (12 واحد) از طریق سامانه آموزشی گلستان اقدام نمایند.

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات