تعداد بازدید: 1690

اطلاعیه ثبت سامانه‌ای پروژه کارشناسی

شناسه: 1571688
اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی
بدین وسیله به اطلاع می رساند دانشجویان مقطع کارشناسی که در نیمسال اول 1402-1401 در درس پروژه کارشناسی ثبت نام کرده اند جهت ثبت نمره این درس توسط استاد پروژه در سامانه گلستان حداکثر تا 15/11/1401 مهلت دارند همچنین جهت تایید نهایی نمره توسط اداره آموزش لازم است قبل از اتمام این مهلت نسخه الکترونیکی پروژه خود را ، از طریق پیشخوان خدمت سامانه آموزشی گلستان به استاد پروژه ارسال نمایند که لازم است اساتید پس از تایید فایل پروژه آن را از طریق سامانه گلستان برای کتابخانه دانشگاه ارسال نمایند. دانشجویانی که برای اولین بار در این درس ثبت نام کرده¬اند و تمایل به تمدید پروژه در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 دارند لازم است براساس تقویم آموزشی در موعد انتخاب واحد برای دومین بار در این درس ثبت نام نمایند.
دانشجویان گرامی توجه فرمایند با توجه به اینکه ممکن است فایل پروژه نیاز به اصلاح داشته باشد که از سوی اساتید از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان اعلام خواهد شد، حداقل چند روز زودتر از آخرین مهلت مقرر فایل پروژه را برای استاد پروژه ارسال فرمایند. بدیهی است بعد از انجام اصلاحات مد نظر استاد، فایل نهایی دانشجو جهت تایید برای کتابخانه ارسال می شود و در صورت تایید کتابخانه(حداکثر تا تاریخ 15/11/1401) نمره توسط اداره آموزش قفل خواهد شد.
اداره خدمات آموزشی

تعداد بازدید: 1690

اطلاعیه ثبت سامانه‌ای پروژه کارشناسی

شناسه: 1571688
اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی
بدین وسیله به اطلاع می رساند دانشجویان مقطع کارشناسی که در نیمسال اول 1402-1401 در درس پروژه کارشناسی ثبت نام کرده اند جهت ثبت نمره این درس توسط استاد پروژه در سامانه گلستان حداکثر تا 15/11/1401 مهلت دارند همچنین جهت تایید نهایی نمره توسط اداره آموزش لازم است قبل از اتمام این مهلت نسخه الکترونیکی پروژه خود را ، از طریق پیشخوان خدمت سامانه آموزشی گلستان به استاد پروژه ارسال نمایند که لازم است اساتید پس از تایید فایل پروژه آن را از طریق سامانه گلستان برای کتابخانه دانشگاه ارسال نمایند. دانشجویانی که برای اولین بار در این درس ثبت نام کرده¬اند و تمایل به تمدید پروژه در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 دارند لازم است براساس تقویم آموزشی در موعد انتخاب واحد برای دومین بار در این درس ثبت نام نمایند.
دانشجویان گرامی توجه فرمایند با توجه به اینکه ممکن است فایل پروژه نیاز به اصلاح داشته باشد که از سوی اساتید از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان اعلام خواهد شد، حداقل چند روز زودتر از آخرین مهلت مقرر فایل پروژه را برای استاد پروژه ارسال فرمایند. بدیهی است بعد از انجام اصلاحات مد نظر استاد، فایل نهایی دانشجو جهت تایید برای کتابخانه ارسال می شود و در صورت تایید کتابخانه(حداکثر تا تاریخ 15/11/1401) نمره توسط اداره آموزش قفل خواهد شد.
اداره خدمات آموزشی

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات